LEAN U TIKKURILA ŠABAC

LEAN U TIKKURILA ŠABAC

Tikkurila je internacionalna kompanija za proizvodnju boja i lakova. Centrala firme je u Finskoj, a posluje u 14 zemalja u svetu. 2011. godine ova kompanija je pokrenula uvođenje Lean koncepta.[1]

Efikasnost resursa u lancu isporuka

Mi neprestano radimo na razvoju naših procesa proizvodnje i efikasnosti resursa naših proizvodnih pogona. Naš cilj je da se poboljša ukupni kvalitet i bezbednost naših operacija, i mi takođe tražimo ekonomičnost u proizvodnji i logistici kao i smanjenje količine gubitka i rasipanja boje u proizvodnji. Iznad svega, želimo da budemo sigurni da pružimo kvalitetnu uslugu, drugim rečima da obezbedimo pravovremene isporuke naših proizvoda na prodajnim mestima.

  1. godine počela je implementacija Lean pristupa u Tikkurila. Metode za menadžment i razvoj kvaliteta, smanjenje gubitaka, kao i vizuelni menadžment i 5S su među Lean praksama implementiranih u okviru Grupe u periodu 2011-2014. Fokus je na razumevanju potreba kupca, kao i kontinuirano poboljšanje našeg poslovanja. Kroz Lean cilj nam je da dodatno poboljšamo zadovoljstvo kupca i kvalitet naših proizvoda i procesa, a takođe skraćivanje vodećih vremena.
  2. godine, naš fokus na poboljšanju efikasnosti lanca snabdevanja bio je posebno na planiranju proizvodnje, pouzdanosti isporuke i dostupnosti proizvoda. Sve glavne lokacije Tikkurila su sada usvojile sistem vizuelnog menadžmenta, koji pruža supervizorima i zaposlenima efikasno sredstvo za menadžment proizvodnjom. To nam je omogućilo da se poboljša komunikacija i fleksibilnost, kao i da se razjasne uloge i odgovornosti. Osim toga, to nam je pomogao da se poboljša bezbednost, pouzdanost isporuka, kao i ukupni kvalitet naših operacija. Takođe smo nastavili da implementirao i proširujemo korišćenje 5S modela u našem lancu snabdevanja. 5S je metoda za činjenje našeg radnog okruženje urednije i prostranije, a rad više organizovan, dok nam takođe pomaže da se poboljša kvalitet, bezbednost i produktivnost naših operacija.“

Krajem decembra meseca CIM Grupa d.o.o. je organizovala seminar na temu „ISO 9001:2015 I UVOĐENJE LEAN KONCEPTA“. Na tom seminaru su bili i dvoje predstavnika firme Tikkurila Šabac. Oni su preneli top menadžmentu svoja zapažanja vezano za seminar i potencijal CIM Grupa d.o.o. u pružanju konsultantskih usluga na uvođenju Lean koncepta.

Početkom aprila meseca 2016. godine stigao je zahtev da CIM Grupa d.o.o. dostavi ponudu za pružanje konsultantskih usluga na uvođenju Lean koncepta u Tikkurila Šabac. Ponuda CIM Grupa d.o.o. za projekat uvođenja Lean koncepta je prihvaćena i podržana i od stručnjaka iz centrale kompanije Tikkurila. To je omogućilo da se krene u realizaciju projekta.

 

OBUKA TOP MENADŽMENTA ZA LEAN I ISO 9001:2015

Pri uvođenju bilo koje promene, a posebno kada se radi o uvođenju Lean koncepta, potrebno je da se dobije podrška tom menadžmenta. Zato je realizacija projekta započela obukom tom menadžmenta u trajanju od 2 dana.

SEMINAR: ISO 9001 2015 i uvođenje Lean koncepta

Mesto održavanja seminara: Prostorije fabrike Tikkurila Šabac

SATNICA

Prvi dan (Ponedeljak, 23.05.2016.)

14,00 – 14,05 Otvaranje seminara

14,05 – 14,15 Predstavljanje učesnika seminara

14,15 – 15,00 Nova revizija standarda ISO 9001:2015 – 10 osnovnih elemenata

15,00 – 15,15 Kafe pauza

15,15 – 16,00 Detaljno objašnjenje ključnih elemenata standarda: 4. Kontekst organizacije; 5. Liderstvo;  6. Planiranje; 7. Podrška

16,00 – 16,15 Kafe pauza

16,15 17,00 Detaljno objašnjenje ključnih elemenata standarda: 8. Operacije; 9. Procena performansi i 10. Poboljšanje – 8 velikih rasipanja u procesima i kako ih smanjiti ili eliminisati

17,00 – 17,15 Kafe pauza

17,15 – 18,00 Veza ISO 9001:2015 sa Lean konceptom i Lean alatima. Šta je Lean i koji Lean alati se koriste za ispunjenje zahteva standarda ISO 9001:2015

18,00 – 18,30 Diskusija – pitanja i odgovori

06.10.2015. – (Utorak, 24.05.2016.)

12,00 – 12,15 Ključne promene u standardu ISO 9001:2015 – podsećanje

12,15 – 13,00 Razmišljanje bazirano na riziku i standardu ISO 9001:2015 i Lean alati za smanjenje ili eliminisanje rizika – Gemba , 5S, 5 Zašto, FMEA

13,00 – 13,15 Kafe pauza

13,15 – 14,00 Veza konteksta organizacije, liderstva i planiranja za sistem menadžmenta kvalitetom sa Lean alatom Hoshin Kanri

14,00 – 14,15 Kafe pauza

14,15 – 14,45 Veza procesnog pristupa u standardu ISO 9001 2015 i Lean alata SIPOC

14,45 – 15,05 Veza procesnog pristupa u standardu ISO 9001 2015 i Lean alata mapiranje toka vrednosti

15,05 – 15,30 Veza poboljšanja u standardu ISO 9001 i Lean alata Kaizen

15,30 – 15,40 Kafe pauza

15,40 – 16,20 Veza klauzula podrške, operacije, procena performansi i poboljšanje i Lean alata SMED, Standardni rad, Heijunka, Špageti dijagram i drugih (kratak pregled)

16,20 – 16,30 Predlog plana realizacije projekta „Tranzicija u novu reviziju standarda ISO 9001:2015 i integracija sa Lean konceptom“.

16,30 – 16,35 Priprema za test i pitanja

16,35 – 17,00 Sprovođenje testa za učesnike obuke

17,00 Završetak seminara

 

Obuka top menadžera u Tikkurila Šabac

OBUKA ZA LEAN ŽUTI POJAS

Naredni korak u realizaciji projekta uvođenja Lean koncepta u Tikkurila Šabac bila je održavanje obuke za LEAN ŽUTI POJAS. Top menadžment je odredio tim koji će proći obuku za Lean žuti pojas. Obuka za žuti pojas je održana 15-16.06.2016. godine.

Seminar Lean Yellow Belt u Tikkurila Šabac

Satnica Тема Metod obuke
PRVI DAN   15.06.2016. – Sreda
12,00-13,00 Uvod u Lean – Nastanak Lean koncepta; Šta je Lean? Lean razmišljanje za proizvodnju; Lean pretpostavke; Lean – branje nisko visećeg voća Predvanje uz korišćenje Power Point prezentacije
15,00-11,15 Kafe pauza
13,15-14,00 Lean razmišljanje i principi – Kratak pregled razloga za implementaciju Lean razmišljanja u organizaciji;  Suštinski ciljevi Lean razmišljanja; Identifikacija načina ostvarenja ciljeva Lean razmišljanja PredavanjePower Point prezentacije
14,00-14,15 Kafe pauza
14,15-15,00 Rasipanje u proizvodnji – osam smrtonosnih grehova – Identifikacija osnovnih kategorija i tipova rasipanjaVežba – Identifikacija rasipanja u Tikkurila – učesnici ukazuju na rasipanja koja su videli u organizaciji PredavanjePower Point prezentacijeDavanje primera iz Tikkurila
15,00-15,15 Kafe pauza
15,15-16,00 Mapiranje toka procesa po SIPOC modelu, Primer procesa u Tikkurila; Mapiranje toka vrednosti – VMS Value Stream Mapping – Formulari za identifikovanje rasipanja u toku vrednosti; Formulari za rasipanje na radnom mestu PredavanjePower Point prezentacijeDavanje primera iz Tikkurila
16,00-16,15 Pitanja i odgovori
   
DRUGI DAN 16.06.2016. – Četvrtak
12,00-13,00 5S u proizvodnoj organizaciji – Šta je 5S; Identifikacija pravilnog redosleda faza u  5S implementaciji; Prepoznavanje odgovarajućih članova tima za 5S implementaciju; Identifikacija koraka koji se tiču planiranja tipične 5S implementacije; Vizuelni menadžment; Primeri snimljenog stanja u Tikkurila i mogućnosti za poboljšanje PredavanjePower Point prezentacijePrimeri iz Tikkurila 
13,00-13,15 Kafe pauza
13,15-14,00 Kaizen  – Šta je Kaizen? Kaizen koraci; Deming-ov ciklus PDCA; Identifikacija zahteva za uspešan Kaizen događaj; Čarter za Kaizen događaj; Sprovođenje Kaizen događaja PredavanjePower Point prezentacijePrimer realizovanog 5S Kaizen događaja
14,00-14,15 Kafe pauza
14,15-15,00 Lean alati: Kanban, SMED – brza promena, Heijunka – nivelisanje, TPM – održavanje totalne proizvodnosti; Gubici usled zastoja rada opreme; Ukupna efektivnost opreme PredavanjePower Point prezentacijePrimena u Tekkurila
15,00 – 15,15 Kafe pauza
15,15-16,00 Putna karta za implementaciju Lean u proizvodnji –  Pregled osnovnih faza Lean implementacije u proizvodnji; Identifikacija uloga i odgovornosti; Održavanje transformacije Predavanje
16,00-16,10 Priprema za polaganje testa
16,10-16,40 Polaganje testa – Učesnici seminara dobijaju test sa 30 pitanja i 4 ponuđena odgovora. Imaju 45 minuta da odgovore na postavljena pitanja. Test
16,40 Završetak seminara

 

 Obuka za žuti pojas u Tikkurila Šabac

 MAPIRANJE TOKA VREDNOSTI

Naredna aktivnost po predlogu plana realizacije projekta uvođenje Lean koncepta u Tikkurila bila je održavanje kreativne radionice za mapiranje toka vrednosti. Za to je odabran proces jedne familije proizvoda koja ostvaruje najveći prihod za Tikkurila Šabac. Pre snimanja toka vrednosti, saradnici CIM Grupa d.o.o su snimili kartu tog procesa korišćenjem Lean alata SIPOC.

Mapiranje toka vrednosti (MTV) je metod mapiranja procesa korišćen da dokumentuje tekuća i buduća stanja informacija i tokova materijala u toku vrednosti od kupca do isporučioca. Tok vrednosti je skup specifičnih akcija (dodata vrednost i ne dodata vrednost) zahtevanih za specifični proizvod ili uslugu preko tri kritična menadžerska zadatka za svaki biznis: rešavanje problema, informacioni menadžment i fizička transformacija. Mapiranje toka vrednosti (MTV) se koristi kao komunikacioni alat, alat za planiranje biznisa i menadžerski alat.

 

SATNICA I AKTIVNOSTI NA OBUCI ZA MAPIRANJE TOKA VREDNOSTI

  Obuka sa kreativnom radionicom za mapiranje toka vrednosti
Predmet Obuka za mapiranje toka vrednosti sa kreativnom radionicom za snimanje karti toka vrednosti značajnih procesa u organizaciji; 1 dan 4 – 5 sati
Datum održavanja 06.07.2016. godine Vreme održavanja 11h
Mesto održavanja sala za sastanke Tikkurila d.o.o.
Pozivaju se na obuku Članovi tima za mapiranje toka vrednosti
SATNICA
Vreme Aktivnost Odgovoran
11,00 – 11,30 Kratka obuka za mapiranje toka vrednosti i upoznavanje sa procesom mapiranja Prof. Stoiljković
11,30 – 12,30 Gemba šetnja kroz proces i identifikacija rasipanja Svi članovi timaProf. Stoiljković
12,30 – 13,30 Grubo crtanje karte toka vrednosti na tri nivoa (tok informacija, boksovi za procese i boksovi za podatke o procesu Svi članovi timaProf. Stoiljković
13,30 – 13,50 Obilazak procesa izdvajanje sirovina i prikupljanje podataka za popunjavanja boksova sa podacima o procesu (C/T vreme ciklusa, broj operatora, vreme promene, iskorišćeno vreme, rad u procesu, procenat prvog prolaza, …) Svi članovi timaProf. Stoiljković
13,50 – 14,10 Obilazak procesa odmeravanja i izdvajanja sirovina i prikupljanje podataka za popunjavanja boksova sa podacima o procesu (C/T vreme ciklusa, broj operatora, vreme promene, iskorišćeno vreme, rad u procesu, procenat prvog prolaza, …) Svi članovi timaProf. Stoiljković
14,10 – 14,30 Obilazak procesa proizvodnje i prikupljanje podataka za popunjavanja boksova sa podacima o procesu (C/T vreme ciklusa, broj operatora, vreme promene, iskorišćeno vreme, rad u procesu, procenat prvog prolaza, količina sirovine na ulazu i poluproizvodi na izlazu …) Svi članovi timaProf. Stoiljković
14,30 – 15,00 Obilazak procesa pakovanja i skladištenja gotovih proizvoda i prikupljanje podataka za popunjavanja boksova sa podacima o procesu (C/T vreme ciklusa, broj operatora, vreme promene, iskorišćeno vreme, rad u procesu, procenat prvog prolaza, …) Svi članovi timaProf. Stoiljković
15,00 – 15,45 Unos prikupljenih podataka iz procesa na kartu toka vrednosti u boks predviđen za podatke i crtanja linije toka vremena i toka materijala Svi članovi timaProf. Stoiljković
15,45 -16,00 Identifikovanje Lean alata koji  mogu da smanje rasipanja i da ubrzaju odvijanje procesa bez defekata Svi članovi timaProf. Stoiljković
16,00 Završetak kreativne radionice za mapiranje toka vrednosti

 Lean u Tikkurila Šabac

Lean u Tikkurila Šabac VSM

vojislav.stoiljkovic@cimlss.rs

[1] http://www.tikkurilagroup.com/annual_report_2014/responsibility/resources/resource_efficiency_in_the_supply_chain