Lean pregled za lidere kurs traje 2 dana.

Dvodnevna obuka na kursu Lean pregled za lidere i top menadžere obezbeđuje sveukupni pogled na Lean koncept, Lean principe, Lean razmišljanje, Lean alate, kao i na Lean transformaciju organizacije. Ovaj program pruža priliku liderima i top menadžerima da donesu odluku i pristupe implementaciji Lean transformacije u svojoj organizaciji, odnosno da urade više sa manje. To je posebno važno u uslovima ekonomske krize kada nedostaju investicije i kada organizacija može i treba da se okrene svojim ljudskim potencijalima koje ne koristi dovoljno, a koje može da pokrene kroz implementaciju Lean koncepta.

Ciljevi programa Lean pregled za lidere su:

 • Da saznaju nešto o istorijatu razvoja Lean kao i o velikanima koji su doprineli nastanku i širenju Lean koncepta
 • Da saznaju nešto o Lean filozofiji
 • Da se upoznaju sa pet Lean principa
 • Da nauče da vide rasipanja u procesima
 • Da dobiju uvid u postojanje Lean alata i kako mogu da smanje ili eliminišu rasipanja u procesima
 • Da se upoznaju sa primenom Lean koncepta u svetu i koristima, koje su ostvarile proizvodne i uslužne organizacije, kao i zdravstvo i javna uprava.
 • Da postanu privrženi promeni i da pokrenu stvaranje Lean infrastrukture (Lean Yellow Belt, Lean Green Belt, Lean Black Belt), izaberu procese za poboljšanje, formiraju timove za realizaciju Lean projekata i podrže njihovo odvijanje, kao i da promovišu postignute rezultate

Program Lean pregled za lidere se realizuje kroz predavanja i praktične vežbe, koje uključuju i Gemba šetnju. Učesnici kursa će se fokusirati na sledeće teme:

 • Nastanak Lean koncepta; Šta je Lean? Zašto je Lean potreban?  Koje su koristi od uvođenja Lean koncepta u organizaciji
 • Lean principi i njihov značaj za opstanak organizacije
 • Mapiranje toka procesa i toka vrednosti kroz proces
 • Učenje da se vidi rasipanje i identifikovanje 8 velikih rasipanja u procesima
 • Lean alati – kako smanjiti ili eliminisati rasipanja bez ulaganja
 • Lean metrike – kako meriti performanse i verifikovati ostvarene dobiti
 • Ključni pokazatelji učinka za Lean uspeh
 • Primena Lean u fabrici / bolnici / javnoj upravi / kancelariji
 • Lean transformacija – kreiranje mape puta za Lean
 • Izvršavanje Lean programa
 • Koristi od uvođenja Lean

Format programa obuke

Dvodnevni program ima definisanu satnicu za obuku. Program obezbeđuje učesnicima potrebnu literatur. Predavač na kursu je moderator koji će dati podršku učesnicima i olakšati im razumevanje Lean koncepta, kao i dati im podršku da postanu  motivisani za pokretanje Lean transformacije u svojoj organizaciji. Kroz realizaciju Gemba šetnje, lideri će imati prilike da na licu mesta sagledaju rasipanja koja se javljaju u procesu i da počnu da „vide“ ta rasipanja.

Za lidere koji učestvuju na kursu obezbeđene su knjige: Lean u zdravstvu i Lean transformacija Srbije, autora prof.dr Vojislava Stoiljkovića.