Špageti dijagram je grafička pomoć koja se koristi u Lean aktivnostima proizvodnje, a već više godina i u zdravstvu. Koristi se za detaljan prikaz stvarnog fizičkog tok i rastojanja uključenih u proces rada. Procesi koji nisu bili usmereni često su dovodili do lošeg kretanje rada / proizvoda opisujući put kroz radne površine kao masu kuvanih špageti na tanjiru. Špageti dijagram često prati obrasce kretanja radnika u procesu, počev od proizvodnih podešavanja do zdravstva. Ovaj dijagram uglavnom daje ilustraciju neefikasnosti sistema.

Špageti dijagram je vizuelno prikazivanje koje koristi kontinuiran tok linije praćenja puta stavke ili aktivnosti / zadatka kroz proces. Kontinualni tok linije omogućava timovima koji rade na poboljšanju procesa da identifikuju suvišnost u radnom toku i mogućnosti da se ubrza tok procesa. Špageti dijagram otkriva neefikasne rasporede i identifikuje velike razdaljine kretanja između ključnih koraka u procesu.

Špageti dijagram je dijagram odeljenja ili objekta koji prikazuje putanju kojom se kreće pacijent ili proizvod kada prolazi kroz proces. Špageti dijagram može prikazati i sve korake i putanje koje medicinski radnici prate kako bi završili svoj posao. Svi počeci i zaustavljanja i velika pređena rastojanja su ponekad veliko iznenađenje. Težite ka tome da finalni špageti dijagram minimizira počinjanja i zaustavljanja, čekanje i rastojanja. Trebalo bi da prikazuje kontinualan, direktan i efikasan tok.

Pomoću špageti dijagrama možete da identifikujete neke od izvora problema i saopštite gde su rasipanja u procesu. To vam takođe pomaže da odlučuje o sledećim koracima koje možete preduzeti. Na primer, možete koristiti špageti dijagram da promenite raspored odeljenja radi poboljšanja efikasnosti odeljenskih tokova.

Špageti dijagram je alat koji će vam pomoći da uspostavite optimalni raspored za odeljenja ili radnog prostora zasnovano na posmatranju udaljenosti putovanja zaposlenog, proizvoda, uslgue ili izveštaja npr. izveštaja sa ultra zvuka ili rendgena. Špageti dijagrami otkrivaju neefikasne rasporede i identifikuju velike razdaljine putovanja između ključnih koraka.

Za crtanje Špageti dijagrama treba najpre da odlučite šta ćete posmatrati npr. opremu, osobljee ili tok proizvoda ili usluge. Možete odlučiti da analizirate veliki broj njih istovremeno (opremu, osoblje, proizvod, usluga, kupac, saradnike sa strane itd.) koristeći različite boje linija koje predstavljaju svaki tok. U laboratorijama za ispitivanje to mogu biti različita ispitivanja (npr. urin, krv …).

Nacrtajte rasporeda oblasti (lejaut), a zatim nacrtajte linije na dijagramu da predstavljaju glavne tokove osoblja, pacijenta, proizvoda ili usluge.

Analizom linija, možete da identifikujete sve oblasti sa nepotrebnim kretanjem. Ovo pomaže osoblju da odluči da li će približiti dve tačke na postojećoj putanji i optimizovati tok.

Na slici ispod prikazan je špageti dijagram na intenzivnijnoj kada sa bebom nešto nije u redu, posebno se to odnosi na kretanja medicinske sestre i lekara.

spageti dijagram

Špageti dijagrami na Intenzivnoj nezi KGA kada je stanje bebe loše

Jedan primer koristi od špageti dijagrama sa realizovanog Lean projekta u Kliničkom centru Niš, na KDHO – Klinika za dečju hirurgiju i ortopediju u intenzivnoj nezi, odnosi se na ideju da se pomoćna apoteka, koja se koristi svakodnevno za lečenje neonatusa, premesti neposredno na zid pored inkubatora, odnosno da bude uskladištena na mestu korišćenja (primenjen je Lean alata POUS – Point of Use Storage). Time je izbegnuto nepotrebno šetanje medicinske sestre prilikom davanja terapije bebi. Kretanje pri svakom uzimanju lekova smanjeno je za cca 20 m (kretanje do priručne apoteka i nazad do inkubatora). Ako se zna da u je toku dana medicinska sestra to rastojanje prelazila i do 50 puta (u sobi se nalaze 4 inkubatora), znači da je smanjeno kretanje za cca 1.000 m. Ono što je još važnije, medicinska sestra je mogla odmah da reaguje kada se pojavi potreba, a ne da ide po potrebne lekove ili medicinski materijal.