Certifikacioni program za Lean žuti pojas, koji void prof.dr Vojislav Stoiljković za Lean, traje 2 dana.

Dvodnevna obuka za Lean žuti pojas služi kao uvodni program za poboljšanje i pojednostavljenje procesa pregledom Lean principa razmišljanja i njihove primene u proizvodnji, zdravstvu, javnoj upravi (zavisno od učesnika kursa program se prilagođava odnosnom okruženju). Učesnici će steći uvid u Lean koncepte i alate, koji se mogu lako primeniti na poboljšanju kvaliteta i ubrzanju odvijanja procesa, uklanjanjem aktivnosti koje ne dodaju vrednost.

Certifikacija za Lean žuti pojas je individualna obuka za Lean principe, tehnike i alate. Lean žuti pojas se dobro kvalifikuje na učešće kao punopravni član Lean Kaizen tima za poboljšanje i za doprinos stvaranju Lean radnog okruženja. Lean žuti pojas može da pokaže liderstvo, da podučava i pomogne drugim članovima tima koji imaju manje razumevanje o Lean, ali ne da se ponaša kao lider tima, dok ne stekne dodatno praktično iskustvo u primeni Lean na radnom mestu.

Program pruža učesnicima pregled osnovnih principa Lean razmišljanja i opšti pregled bitnih Lean alata i praksi koje mogu da budu primenjene unutar organizacije za povećanje efikasnosti i kvaliteta proizvoda ili usluge, poboljšanje zadovoljstva kupca i zaposlenih i za smanjenje rasipanja.

Kurs ima za cilj da realizuje, ne samo osnovni nivo Lean svesti, već i razumevanje koristi koje mogu da se postignu praćenjem Lean najbolje prakse. Program je namenjen osoblju koje je stvarno uključeno u Lean timove formirane da implementiraju Lean koncept.

Program obuke za Lean žuti pojas obuhvata sledeće teme:

 • Uvod u Lean
 • Lean razmišljanje i principi
 • 8 velikih rasipanja
 • Mapiranje toka procesa
 • Mapiranje toka vrednosti
 • Kaizen
 • Gemba šetnja
 • A3
 • 5S
 • Poka Yoke – dokazivanje greške
 • Špageti dijagram
 • Mapa puta za implementaciju Lean