Lean omogućava da se URADI VIŠE sa MANJE.

Najjednostavnije rečeno LEAN = eliminisanje rasipanja.

Zdravstvo je dijagnoza i lečenje bolesti. Lean je dijagnoza i lečenje procesa. Zato za Lean može da se kaže da je „MEDICINSKA NAUKA ZA LEČENJE PROCESA“.

Lean metodologija poboljšanja procesa je rezultat dinamičnog procesa učenja koji je prilagodio neke od praksi japanske automobilske i tekstilne industrije, posebno Toyota Production System. Tokom poslednjih nekoliko decenija Lean se implementira kroz proizvodnju, usluge i odnedavno javne uslužne organizacije.

Lean je filozofija koja koristi alate i tehnike za kreiranje i promenu kulture u cilju sprovođenja dobre prakse poboljšanja procesa / operacija koja omogućava smanjenje rasipanja, poboljšanje toka, više se fokusira na potrebe kupaca i podržava pogled na proces (slika ispod). Lean implementacija bi trebalo idealno da uključi program kontinuiranog poboljšanja koji je više raznovrsan i obuhvata celu vidljivu promenu organizacije tokom dužeg vremenskog perioda.

lean eliminisanje rasipanjaLean je filozofija koja koristi alate za eliminisanje rasipanja

Lean se definiše i kao „Sistematski pristup identifikaciji i eliminaciji rasipanja (aktivnosti koje ne dodaju vrednost) kroz kontinualno poboljšanje, tako što se proizvod proizvodi nakon potražnje od strane kupca u težnji ka savršenstvu.“

Lean se povezuje sa brzinom, efikasnošću i eliminacijom rasipanja. Planirani rezultat Lean je da poveća brzinu svakog procesa pri smanjenju rasipanja u svakoj njegovoj formi. Najviša korist od Lean je sposobnost da vidite prilike za smanjenje troškova i vremena ciklusa gde ih nikada pre toga niste videli. Lean se zasniva na smanjenju troškova, a ne na podizanju cena ili redukovanju usluga.

Lean je u srcu Lean načina razmišljanja o tome kako organizovati posao. Njegov osnovni princip je da posao treba da deluje kao odgovor na zahtev kupca. Svaki napor treba da se uradi da identifikuje šta kupac vrednuje, a zatim razumeti kako se to isporučuje od strane organizacije – takozvani “tok vrednosti“. Svaki napor treba onda da se učini da se identifikuju one aktivnosti koje su “rasipanje” – ne dodaju vrednost za kupca – i ukloniti ih. Konačno, svaki napor treba da se učini da organizuje one aktivnosti koje ne dodaju vrednost na način koji ima najnižu cenu, a ipak zadovoljava potrebu kupac dosledno.

Lean razmišljanje se može iskoristiti za identifikaciju i eliminaciju rasipanja u bilo kojoj aktivnosti koja se vrši u okviru ministarstva, agencije, državne uprave, lokalne uprave, u obrazovanju, zdravstvu ili u bilo kojim drugim proizvodnim i uslužnim delatnostima. Jednostavno rečeno, Lean razmišljanje se može iskoristiti svuda gde postoji proces – u aktivnostima koje obavljaju ljudi koristeći određene resurse. Na osnovu Toyota modela, Lean koncept se fokusira na pitanje koliko se efikasno koriste resursi, i nakon svakog koraka u procesu se zaustavlja i postavlja pitanje „koja vrednost se proizvodi ili koja usluga se pruža?“ Koncept se može iskoristiti kako bi se poboljšala usluga koja se pruža bilo kojoj grupi u okviru objekta, uključujući i eliminaciju procesa koji ne pružaju nikakvu vrednost krajnjem korisniku – građaninu, kupcu, pacijentu.