3P Production Preparation Process -  Proces pripreme proizvodnje: Brzo projektovanje procesa i opreme kako bi se obezbedila sposobnost, ugrađeni kvalitet, produktivnost i Takt-Tok-Vučenje. 3P smanjuje potrebne resurse kao što su kapital, postavljanje alata, prostor, zaliju i vreme..

3Ds -  Dirty (Prljavo), Dangerous (Opasno), Difficult (Teško): Uslovi rada ili poslovi koji su prljavi, opasni, ili teški.

3 ELEMENTS OF DEMAND – 3 elementa tražnje:  Tri pokretači zadovoljstvo kupca su kvalitet, trošak i isporuka.

3 GEN PRINCIPLES – 3 GEN principa: Tri principa su 1) Sprat kancelarije (Gemba), 2) Stvarni proizvod (gembutsu), i 3) činjenice (genjitsu). Ključ uspešnog Kaizen je ići na radno mesto, raditi sa stvarnim proizvodom / procesom, i dobijanje činjenica.

3 ELEMENTS OF JUST IN TIME (JIT) – 3 elementa upravo na vreme: Tri elementa upravo na vreme su: 1) Vreme takta, 2) Tok proizvodnje, i 3) Sistem vučenja nizvodno.

4 Ms:  Man/Woman, Machine, Method, and Material – Čovek / žena, mašina, metod I materijala (4 od 7 kategorija za Ishikawa dijagram).

5 S: Opšta ideja koja stoji iza pet slova S je da postoji “mesto za sve i sve ide na svoje mesto.” 5S je sistematski proces organizacije radnog mesta – princip eliminacije rasipanja kroz organizovanje radnog mesta. Svaka stavka koja se koristi u poslovnom procesu je jasno obeležena i lako dostupna. Disciplina, jednostavnost, ponos, standardizacija i ponovljivost, kao što je naglašeno u pet slova S, su kritični za Lean preduzeća generalno i tok implementacije konkretno. Pet reči, sve počinju sa S, izvedena su iz japanskih reči Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, i Shitsuke. U engleskom jeziku su 5S – Sort, Set in order, Shine, Standardize, and Sustain, ili sortirati, urediti, očistiti, standarizovati i održati na srpskom jeziku.

5 S

Srpski   Japanski  
SORTIRATI Procenite i eliminisati sve što nije potrebno za tekuću rad, držeći samo očigledno ono što je neophodno. Seiri  ‘Say-ree’(Organizacija)  Odvojiti potrebnu opremu, alate, delove i postaviti crvene etikete za nepotrebne materijale i odmah ukloniti stvari koje su kasnije nepotrebne.
UREDITI Rasporediti stvari na način da su lako vidljive i dostupne. Seiton ‘Say-ton’(Urednost) Staviti stvari u red: Uredno organizovati i identifikovati materijale & opremu / alate za laku korišćenje.
OČISTITI  Proveravati, prečisti, i očistiti sve i naći načina da se drži čisto. Učiniti ovo deo vašeg svakodnevnog rada. Seiso ‘Say-soo’ (Čistoća) Sprovesti kampanju čišćenje. Očistite na prvobitno stanje. Raditi da čišćenje deluje pozitivno.
STANRADRIZO-VATI(Sistematizovati) Kreirati pravila i procedure po kojima se održavaju prva 3 S. Dokumentovati. Seiketsu ‘Say-kit-sue’ (Čistoća) Sprovesti druga 3S učestalo, u stvari svakodnevno, intervali za održavanje radnog okruženja u savršenom stanju. Osloboditi se loših navika.
ODRŽATI(Samo disciplina) Držati se drugih 4S aktivnosti kod razjašnjenja. Shitsuke ‘Shit-zuk-ay’ (Disciplina) Biti disciplinovan. Formirati naviku da se uvek slede prva četiri S. Održavati ono što je postignuto. Biti dobro vaspitan; koristi učtivo ponašanje.

5 WHYs – 5 ZAŠTO:  Veoma jednostavan ali efikasan metod analiziranja i rešavanja problema pitajući “zašto?” pet puta (ili onoliko puta koliko je potrebno) da se dođe do korena uzroka problema. Može biti više od jednog uzrok, a u organizacionom okruženju, obično će tim izvršiti analizu korena uzroka problema. Ne postoji posebna tehnika zahtevana za ovo.

7 NEWTOOLS – 7 NOVIHALATA: AlatikorioshinKanriaktivnosti. Tialatisu 1) dijagrammatrice, 2 dijagramirelacija, 3) karteprogramadonošenjaodluke, 4) mrežnidijagramiaktivnosti, 5) radarskigrafikoni, 6) dijagramistabloi 7) dijagramiafiniteta.

7 TOOLSOFQC – 7 ALATAKONTROLEKVALITETA:  AlatikorišćenizaprikupljanjeianalizupodatakazaKaizenaktivnostidijagramiuzrokaiposledica – Ishikawadijagrami , 3) Paretodijagrami, 4), 5 histogrami) grafikoni, 6) KSIdijagrami, i 7) grafikoniisprekidanihlinija.!!!

7 WASTES – 7 RASIPANJAOriginalnonabrajanjerasipanjakojeseobičnonalaziufizičkojproizvodnji. Tosusuvuišnaproizvodnjaprepotražnje, čekanjenasledećuobradu, nepotrebantransportmaterijala (naprimer, izmeđufunkcionalnihoblastiobjekata), suvišnaobradadelovazboglošegalataidizajnaproizvoda, zalihavišeodapsolutnogminimuma, nepotrebnokretanjeodstranezaposlenihtokomnjihovograda (upotrazizadelovima, alatima, materijalima, pomoćiitd), iproizvodnjadefektnihdelova.

8 WASTES – 8 RASIPANJA:Postoji 8 vrstarasipanjakojiopisujusvenepotrebneaktivnosturadnomokruženju. Eliminacija 8rasipanjavodidoboljihrezultata / ishoda. 8 rasipanjasu: 1) Suvišnaproizvodnja, 2) Transport, 3) Kretanje, 4) Čekanje, 5) Suvišnaobrada, 6) Zaliha, 7) Greške / nedostaci, i 8) Nedovoljnoiskorišćeneljudi.

A3 Report – A3 izveštaj:  Ovaj format “A3″ veličine (297 puta 420 mm) se koristi u Toyota kao alat planiranja na jednom listu za evaulaciju problema, analizu korena uzroka i korektivnu akciju. To često uključuje skice, grafike, karte toka ili druge vizuelne načine za rezimiranje trenutnog i budućeg stanja procesa. To je dokaz A3 razmišljanja.

A3 Thinking – A3 RAZMIŠLJANJE:  A3 Razmišljanje nije isto što A3 izveštaja. A3 izveštaj je dokaz A3 logičkog razmišljanja zasnovanog na naučnom metodu rešavanja problema, na Plan-Do-Check-Act ciklusu. Njegova snaga proizilazi iz razvoja i održanja dinamičnog PDCA kulturnog razmišljanja i procesa dijaloga. Snaga A3 izveštaja je njegov odraz procesa koji vodi ka njenom razvoju i menadžmentu.

A3 razmišljanje  olakšava postizanje cilja, logično i sistematsko razmišljanje; integriše i vizuelizira (vizuelna komunikacija) koncizan, razumljiv okvir učenje; i zahteva prilagođavanje i razmišljanje o sistemima kroz dijalog. To je najmoćnije kada postane deo filozofije menadžmenta.