Svako želi da se transformiše, ali niko ne želi da se promeni.

Frederica Mathewes-Green

Lean transformacija je holistička primena i održavanje Lean principa, strategija i metodologija za svaki proces i sistem u okviru organizacije. Lean principi su zasnovani na visokorazvijenim tehnikama za smanjenje rasipanja i poštovanje ljudi koji rade u procesu. Ti principi su bili uspešni i efektivni u svakoj industriji u kojoj su primenjeni.

Lean transformacija znači poboljšanje načina isporuke vrednosti kupcu. Za sobom povlači i eliminaciju aktivnosti koje ne dodaju vrednost i smanjenje vremena za izvršavanje operacija koje dodaju vrednost poslu. Da bi se to ostvarilo, neophodno je otkriti aktivnosti koje ne dodaju vrednost i preduzeti trenutne aktivnosti da se iste eliminišu. To znači da ljudi treba na nauče da vide rasipanje. Prvi korak u Lean transformaciji je da ljudi vide rasipanje i postanu svesni da su to nepotrebni gubici za sve.

Lean transformacija je nastala kod proizvođača kao što su Toyota i kasnije se proširila u uslužnim delatnostima, kao što su banke i trgovina. Lean strategije proizvodnje pomažu kompanijama da povećaju produktivnost eliminisanjem rasipanja, poboljšanjem kvaliteta i negovanjem kulture održivog, kontinualnog poboljšanja koja se odnose na rešavanje problema. Koristi od Lean pristupa mogu biti zadovoljstvo kupaca i angažman zaposlenih. Rezultati se uvećavaju kada Lean inicijative prati fundamentalno preispitivanje strateškog okruženja i operativnog modela organizacije.

Od nedavno, Lean pristup je primenjen u javnom sektoru, gde je postizao slične rezultate za dobrobit korisnika, zaposlenih i poreskih obveznika. Postoje značajni dugoročni i kratkoročni pritisci koji čine da je Lean transformacija ideja čije je vreme došlo za vlade i druge državne organe (Poznata je Kineska izreka: „Nijedna vojska ne može da zaustavi ideju čije je vreme došlo“). Jedan od dugoročnih faktora je demografska promena: starenje stanovništva će povećati potražnju za raznim javnim uslugama, dok pad nataliteta, kao i odlazak mladih stručnjaka iz zemlje, u mnogim zemljama dovodi do slabljenja poreskih prihoda i smanjenja broja radnika. Drugi dugoročni faktor je porast očekivanja građana, koji sada zahtevaju visokokvalitetne, javne usluge koje odgovaraju najboljim uslugama u privatnom sektoru – više nisu prihvatljive vladine usluge da “jedna veličina odgovara svima”.

Lean transformacija počinje usklađivanjem aktivnosti koje kreiraju vrednost, otkrivanjem i eliminisanjem rasipanja iz procesa, od prijema zahteva do isporuke usluge i kreiranjem neprekidnog toka kroz sistem, tako da to poboljšava brzinu transakcija i do 400%, dok se oslobađaju resursi za dalje poboljšanje lanca vrednosti. U proizvodnji, kupac dobija krajnji proizvod procesa, dok u usluzi kupac sam postaje deo procesa. Zato je potrebno još više napora na prilagođavanju procesa usluga prema potrebi ljudi. Danas sektor usluga predstavlja ogromnu priliku za primenu Lean, kako bi se smanjili operativni troškovi, vreme za razvoj, transakcije, odobrenja i isporuke. Lean tehnike, primenjene u procesima usluga, smanjuju ili eliminišu rasipanja, povećavaju fleksibilnost i tako omogućavaju brže prilagođavanje potrebama i potražnji kupaca.