A3 je Lean alat za brzu implementaciju koji dopunjuje organizacionu strategiju prikazivanjem veze između opštih prioriteta i taktičkih Lean napora. Pojedinci ili mali timovi grafički prikazuju proces ili problem koristeći samo ono što su u stanju da podese da stane na papir standardne veličine A3 (297×420 mm). Ovaj metod zahteva da tim dobro komunicira i jednostavno opiše proces, a da to rezultira pregledom sadašnjih koraka u procesu na visokom nivou. Tim, pošto je poboljšao svoje kapacitete za rešavanje problema i stekao potpunije razumevanje procesa, koristi skicu procesa koju je kreirao na papiru da identifikuje oblasti za poboljšanje.

A3 razmišljanje je filozofski pristup rešavanju problema koji je usmeren na dobro saopšten, timski pristup pomoću PDCA – Plan Do Check Act ciklusa. Alat, korišćen da primeni ovaj način razmišljanja je poznat kao A3 izveštaj. Način rada kroz A3 izveštaj je generalno poznat kao A3 proces. “A3 menadžment” ili “A3 proces menadžmenta“. To su širi termini koji se odnose na trenerski stil liderstva, zasnovan na činjenicama, koje olakšavaju A3 razmišljanje pri donošenju odluka.

A3 se koristi da se poveže ukupna organizaciona strategija na svim nivoima napora za poboljšanje procesa da se identifikuju oblasti za brzo poboljšanje i označe područja za potencijalna buduća poboljšanja.

A3 je objektivan i bezbedan metod rešavanja problema. Ovaj metod zahteva da se pogleda ceo proces i da se izvrši mapiranje toka vrednosti. Mapiranje toka vrednosti (VSM – Value Sream Mapping) daje korisniku pogled sa „10.000 metara – u nivo osnove“ tekućih koraka u procesu, gledano sa tačke zahteva za isporukom onog što je zahtevano. Sakupljeni podaci u svakom koraku pokazuju statistički (prema tome, objektivno) gde postoji varijacija, odnosno problem. To pokazuje aktivnosti unutar koraka koje treba osmatrati i ukloniti barijere, a na kojima mora da radi radnik u svim pravcima. Taj rad na poboljšanju u svim pravcima i dorada je ono što A3 proces pomaže, poboljšavajući tok vrednosti kao rezultat.

A3 je način da se pogleda „novim očima“ specifičan problem identifikovan neposrednim osmatranjem ili iskustvom. On nudi strukturu koja dozvoljava početak definisanjem ishoda iz perspektive kupca. Formulisanje problema na ovaj način čini njegovo rešavanje prihvatljivo. Zašto postoje organizacije ako ne da proizvedu idealnu uslugu ili proizvod za kupca?

Kada se osmotri i prikaže dijagram sadašnjeg stanja, vizuelno se predstavlja kako sadašnji proces radi (najbolje preko karte procesa, snimljene korišćenjem SIPOC modela. To omogućava da se prepoznaju slabosti u procesu, ne u ljudima koji pokušavaju da koriste prekinut proces.

A3 rešavanje problema prikazan je na slici ispod:

a3_1

Slika Proces rešavanja problema primenom A3 razmišljanja

Primer A3 izveštaja:

a3_2