Implementacija Lean metodologije ima svoje korene u proizvodnji a posebno u automobilskom sektoru kroz Toyota Production System. Tokom poslednje decenije Lean se proširio izvan proizvodnje i postao metodologija poboljšanja,  prvo u sektoru usluga i od nedavno, u organizacijama javnog sektora, koje žele da poboljšaju efikasnost i vrednost za kupca.

Lean razvoj i implementacija u oblasti visokog obrazovanja je na početku. Postoji još mnogo mogućnosti za razvoj i mnogo da se nauči iz iskustava drugih javnih uslužnih organizacija. Obrazovanje značajno zaostaje u uvođenju Lean koncepta, čak i u odnosu na javnu upravu. Na malom broju univerziteta se slušaju predmeti koji govore o Lean. To je posebno zabrinjavajuće u Srbiji, koja se nalazi u teškoj ekonomskoj situaciji i iz koje ne može da izađe ako ne primeni Lean razmišljanje. Nažalost, nema školovanih kadrova koji izlaze sa univerziteta, sa znanjima o Lean konceptima i alatima.

Primer iz Engleske, Škotske i Velsa

Studije su sprovedene na pet organizacija visokog obrazovanja u Engleskoj, Škotskoj i Velsu. One su obuhvatile, Russell Group (2) a i univerzitete koji ne pripadaju Russell Group (3). Polustrukturisani intervjui su provedeni sa nizom pojedinaca širom organizacija, korišćenjem pripremljenog rasporeda intervjua.  Zbog različitih profil varira od onih intervjuisanih do organizacija različitij veličina i prirode organizacija.[1]

Cardiff  Univerzitet vodi programe za Lean veštine za lidere za srednje i više menadžere i lidere za Lean obuku. Ovaj program, koji je počeo u aprilu 2008., je način da se podstakne u menadžerima sposobnost da primene Lean razmišljanja u svom delu organizacije i da im pomogne da steknu veštine da rade sami na kontinuiranom poboljšanju bez oslanjanja na Lean tim sa univerziteta. Ova obuka je bila uspešna pri primeni nekih od Lean principa.

Tim na Univerzitetu St Andrewsdeluje kao interni konsultant i olakšava odvijanje sastanaka i internih radionica za poboljšanje. Glavni aspekt rada je petodnevni Kaizen događaj brzog poboljšanja. Ovi seminari su fleksibilni i prilagođeni individualnim potrebama područja u pogledu dužine trajanja i sadržaja koji se obrađuje.

Notingem poslovna škola je usvojila pristup sistemu koji se koristi za proveru ili testiranje nečega što omogućava kvantitativnu i kvalitativnu procenu u pogledu postignutog uspeha poboljšanja kroz njihove Lean programe. Performanse i informacije se predstavljaju na oglasnoj tabli i prate ih na table nedeljnom nivou rukovodioci škole. To je grupa za upravljanje u Lean program.

Transformisanje medicinskog obrazovanja

Harvard School of Public Health ima od januara 2011. godine predmet Performance Improvement in Health Care – MGMT – 5530. U sadržaju ovog predmeta su Lean metodologije i alati i tehnike za poboljšanje procesa. Posebno se pažnja posvećuje analizi procesa i metrici za ključne performanse.

U PRHI – The Pittsburgh Regional Health Initiative počeli smo da razgovaramo o negativnom ciklusu. U proteklih 15 godina, svedoci smo zapanjujućih rezultata poboljšanja kvaliteta od malog broja lidera zdravstvenih sistema koji široko primenjuju Lean (http://www.prhi.org/ ). Više metrika o komparativnoj performansi je postalo transparentno i dostupno. Rasprostranjena i dvostranačka saglasnost da naš zdravstveni sistem ima mana, prešla je sve granice zdravstvenih radnika i bolničkih udruženja, saveznih donatorskih agencija i sve društveno-ekonomske grupe. Kongres je usvojio Zakon o dostupnosti nege ( the Affordable Care Act), sa ogromnim brojem odredaba koje se bave poboljšanjem kvaliteta. Međutim, napredak u pružanju pouzdanih visokih performansi nastavlja da bude veoma spor.

Znali smo da su Lean tehnike poboljšanja kvaliteta uspešne i znali smo kako da ih naučimo. Mi smo predvideli velike promene. Lean metode za poboljšanje su postale ključna komponenta strategije za poboljšanje bolnica i zdravstvenih radnika u ovoj zemlji i širom sveta, što je dovelo do toga da vodeći zdravstveni lideri traže stručne obuke za svoje radnike.

Lean u obrazovanju u Srbiji

Na Mašinskom fakultetu u Nišu je pre 10 godina prof.dr Vojislav Stoiljkovići uveo je predmete: Lean organizacija, Mapiranje toka vrednosti, Alati kvaliteta … Ti predmeti se i danas slušaju na osnovnim i mastre studijama.

Tehnički fakultet u Novom Sadu i Fakultet organizacionih nauka u Beogradu učestvuju u realizaciji TEMPUS projekta pod nazivom: „Production and Profitability improvement in Serbia Enterprises by adopting LeanView definition in a new window Thinking Philosophy and strengthening Enterprise – Academia connections“ (LeanEA). To je trogodišnji projekat koji koordinira Univerzitet u Novom Sadu. Osnovni cilj ovog projekta je da se poboljša kvalitet i relevantnost visokog obrazovanja i da se izgradi kapacitet institucija visokog obrazovanja u Srbiji, posebno za međunarodnu saradnju, za kontinualno poboljšanje procesa, za orijentaciju ka ponudi praktičnog znanja i veština, i za povezivanje sa društvom u celini.

U okviru LeanEA projekta, održana je druga međunarodna konferencija o Lean tehnologijama na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, 5-6. septembra 2013. godine (LEANTECH2013). Organizator konferencije je bio Fakultet organizacionih nauka. Radovi sa ove konferencije mogu se naći na http://www.leanea.uns.ac.rs/?p=713 .

[1] http://www.york.ac.uk/admin/po/processreview/ABS%20Final%20Report%20final.pdf