Seminar: ISO 9001:2015 i uvođenje Lean koncepta

SEMINAR: ISO 9001 2015 i uvođenje Lean koncepta

Da bi vaša organizacija prešla na novu reviziju standarda ISO 9001:2015 i bila certifikovana, morate da znate ključne informacije vezane za promene u standardu i kako da ih implementirate. Menadžeri i stručnjaci u organizacijama koji će imati obavezu da implementiraju novu reviziju standarda dobiće potrebne informacije i uputstva kako da to urade na lak i jednostavan način bez lutanja. Učesnici će takođe naučiti kako da pokrenu promene i razumeju uticaj ISO 9001: 2015 revizije na organizaciju u kojoj rade. Obuku ćete završiti sa formalnim, dokumentovanim i detaljnim planom šta treba da uradite da dostignete certifikaciju po novom standardu ISO 9001:2015.

Ciljevi obuke:

 • Naučiti kako voditi promene i razumeti uticaj ISO 9001: 2015 revizije na organizaciju. Završiti seminar sa formalnim, dokumentovanim, detaljnim planom specifičnim sa vašim potrebama, tako da možete da zadovoljite nove zahteve i pružite dokaze.
 • Upoznate se sa konkretnim razlikama između ISO 9001: 2008 i ISO 9001: 2015 i obrazloženjima za ove promene
 • Upoznate se sa novim zahtevima standarda ISO 9001:2015, uključujući specifične metode za najviše rukovodstvo da pokaže odgovornost za sistem menadžmenta kvalitetom.
 • Upoznate se za velikom promenom u standardu koja se odnosi na RAZMIŠLJANJE BAZIRANO NA RIZIKU i sa koracima potrebnim za rešavanje “Rizika i mogućnosti” i “Organizacionim znanjem” Razumete usklađivanje zahteva između sistema menadžmenta kvalitetom i poslovnih ciljeva organizacije
 • Razumete Procesni pristup + Rizik + PDCA ciklus
 • Upoznate alate i metode za identifikaciju, analizu, procenu i smanjenje ili eliminisanje rizika
 • Razumete specifične zahteve za dokumentovanim informacijama i kako da se reše razlike između ISO 9001: 2008 i ISO 9001: 2015
 • Definišete kontekst vaše organizacije i da tako ispunite ovaj novo uvedeni zahtev
 • Upoznate specifične metodologije za identifikaciju potreba i očekivanja zainteresovanih strana
 • Razumete korake koje organizacija mora da preduzme da uskladi svoj trenutni sistem menadžmenta kvalitetom sa zahtevima ISO 9001:2015 i da ostvarite koristi
 • Ostvarite vrijednost za vašu organizaciju kroz poboljšanje procesa, dok opada naglasak na dokumentaciju
 • Upoznate se sa metodologijama za uključivanje potreba kupaca i zainteresovanih strana u procese koji čine vašu organizaciju.
 • Saznate šta je Lean koncept i zašto je važan za standard ISO 9001:2015
 • Saznate koje su koristi od paralelnog uvođenja nove revizije standarda ISO 9001:2015 i Lean koncepta u vašu organizaciju.
 • Saznate koji su Lean alati koje implicitno zahteva nova revizija standarda ISO 9001:2015 i naučite da ih koristite.

Kome je namenjen:

Ovaj seminar je namenjen ljudima koji rade sa i imaju razumevanja trenutnog standarda ISO 9001:2008 i od kojih se zahteva da vode prelaz na verziju ISO 9001:2015. Ovo uključuje:

 • Viši menadžment
 • Zaposlene u službi sistema menadžmenta kvalitetom i, ukoliko postoji, u Lean centru izvrsnosti
 • Konsultanata
 • Internih auditora,
 • Vlasnika procesa
 • Trenera u organizaciji
 • Osoblja iz razvoja, proizvodnje, prodaje i nabavke

Postoji proces ispitivanja po završetku seminara koji će obezbediti “certifikat o završenoj obuci” za uspešne učesnike.

Šta dobijate po završetku seminara?

Po završetku obuke moći ćete da:

 • Identifikujete promene u reviziji standarda ISO 9001:2015;
 • Identifikujete delovanje na sistem menadžmenta kvalitetom na organizaciju;
 • Razumeti kako da sprovedete tranziciju na verziju ISO 9001:2015;
 • Prepoznajte značajne promene u tumačenju i primeni ovog standarda;
 • Usvojiti savremene prakse za implementaciju, održavanje i usaglašavanje sa novim zahtevima standard;
 • Saznate i naučite da primenite Lean alata koji se koriste za poboljšanje sistema menadžmenta kvalitetom
 • Saznate i naučite da primenite alate za analizu rizika i kako da primenite zahtev standarda “Razmišljanje zasnovano na riziku”
 • Smanjite rizike na radnom mestu primenom 5S Lean alata

Predavač

Prof.dr Vojislav Stoiljković sa asistentima.

Materijal za seminar

CIM Grupa d.o.o. obezbeđuje za svakog učesnika seminara:

 • Pisane materijale koji se odnose na novi standard ISO 9001.2015 uključujući i objašnjenja svih 10 klauzula standarda.
 • Pisane materijale za Lean alate koji se koriste za poboljšanje procesa prema zahtevima 9 i 10 novog standarda.
 • Deo prezentacija koje se izlažu na obuci u pdf formatu.

Datum održavanja:

16-17. septembar 2015. godine

Vreme trajanja seminara:

Seminar traje 2 dana o 4 sata svakog dana prema satnici koju dobija svaki učesnik seminara po izvršenoj uplati iznosa za prisustvovanje seminaru.

Mesto održavanja:

Hi-Tech  trening centar Grupa d.o.o., Knjaževačka 21, 18000 Niš

CIM Grupa i sala za održvanje seminara

Prijavljivanje na seminar možete izvršiti:

Telefonom: 018 4566540

Faksom:     018 4566550

Mobilnim telefonom: 065 220 3490

Elektronskom poštom klikom na

http://www.cimgrupa.eu/cim/sr/ShowSeminar.aspx?ctrlSeminarC=361

ili slanjem e-mail poruke na seminari@cimgrupa.eu sa naznakom ISO 9001:2015 i uvođenje Lean koncepta.

Broj polaznika obuke:

Broj polaznika je ograničen na 50.

Cena:

Videti na datim likovima.

SATNICA

Prvi dan

10,00 – 10,05 Otvaranje seminara

10,05 – 10,15 Predstavljanje učesnika seminara

10,15 – 11,00 Nova revizija standarda ISO 9001:2015 – 10 osnovnih elemenata

11,00 – 11,15 Kafe pauza

11,15 – 12,00 Detaljno objašnjenje ključnih elemenata standarda: 4. Kontekst organizacije; 5. Liderstvo;  6. Planiranje; 7. Podrška

12,00 – 12,15 Kafe pauza

12,15 13,00 Detaljno objašnjenje ključnih elemenata standarda: 8. Operacije; 9. Procena performansi i 10. Poboljšanje – 8 velikih rasipanja u procesima i kako ih smanjiti ili eliminisati

13,00 – 13,15 Kafe pauza

13,15 – 14,00 Razmišljanje bazirano na riziku i standardu ISO 9001:2015

14,00 – 14,30 Diskusija – pitanja i odgovori

Drugi dan

10,00 – 11,00 Akcije za obraćanje rizicima i prilikama: Parametri za definisanje rizika; Regioni rizika; Registar rizika i komponente registra rizika; Primeri procene rizika u realnim uslovima; FMEA metoda za analizu rizika; Korišćenje softvera za vođenje registra rizika i za procenu rizika

11,00 – 11,15 Kafe pauza

11,15 – 12,00 Lean alati i metode za poboljšanje procesa i ispunjenje zahteva 10. Poboljšanje u standardu ISO 9001:2015: PDCA ciklus; 5S za umanjenje rizika i uređenje radnog mesta; Kaizen metod za kontinuirano poboljšanje; Poka Yoke za izbegavanje pojave greške

12,00 – 12,15 Kafe pauza

12,15 13,00 Lean alati i metode za poboljšanje procesa i ispunjenje zahteva 10. Poboljšanje u standardu ISO 9001:2015 – nastavak: Gemba šetnja; Mapiranje procesa po SIPOC modelu; Mapiranje toka vrednosti i identifikacija aktivnosti koje dodaju i koje ne dodaju vrednost; Standardni rad

13,00 – 13,15 Kafe pauza

13,15 – 14,00 Obrazovanje i obuka zaposlenih za sticanje znanja i veština potrebnih za poboljšanje procesa i povećanje zadovoljstva kupca; Interni i eksterni izvori znanja; Kompetencije zaposlenih i akcije da održe i steknu nove kompetencije; Tranzicija u novu reviziju standarda

14,00 – 14,30 Testiranje učesnika

14,30 – 15,00 Diskusija – pitanja i odgovori