OBUKA ZA LEAN SIX SIGMA GREEN BELT

OBUKA ZA LEAN SIX SIGMA GREEN BELT

 

Obuku realizuje prof.dr Vojislav Stoiljković – www.cimlss.rs

 Obuka za Lean Six Sigma Green Belt obuhvatiće obe metodologije (Lean i Six Sigma) i izvode se po nastavnom planu koji je definisan u Draft Inernational Standard–DIS First Edition 2016-09-21.

 

  1. INFORMACIJI O OBUCI

Mesto i vreme održavanja obuke, testiranje i proslava uspeha: Obuka se izvodi u kompaniji koja odluči da obuči 10-12 svojih saradnika. Obuka traje 2 nedelje u 2 meseca, plus 1 nedelja za pripremu i prezentaciju rezultata, uključujući i odavanje priznanja i proslavu uspeha, prema šemi koja je prikazana niže.

Vremenska linija za realizaciju obuke

Materijal za obuku: Materijal koji se koristi tokom obuke učesnici obuke dobijaju  po završetku obuke u pdf formatu. Pored navedenog materijala učesnici obuke mogu da nabave i neku od 4 knjiga koje je objavio prof. Stoiljković.

Od početka 2012. do aprila 2013. godine prof. Stoiljković je obučavao profesore medicine, doktore i medicinsko osoblje (više od 50 ljudi)  i vodio realizaciju 2 Lean projekta. Rezultati rada na tim projektima, uključujući i objašnjenje Lean i Six koncepta, prikaz i primena Lean Six Sigma alata realizaciji projekata, objavljeni su 2013. godine u knjizi LEAN U ZDRAVSTVU (http://www.cimlss.rs/knjige/).

Izdavačka kuća Lambert obratila se prof. Stoiljkoviću marta meseca 2018. godine sa predlogom da objave knjigu Lean u zdravstvu na engleskom jeziku. Predlog je prihvaćen i 24. Maja 2018. godine knjiga se pojavila na engleskom jeziku sa naslovom LEAN IH HEALTHCARE. Kraći prikaz te knjige može se videti na http://www.cimlss.rs/wp-content/uploads/2014/08/Lean-in-Healthcare-Shorter-blog-view2.pdf . Knjiga se prodaje preko ovih sajtova http://www.cimlss.rs/wp-content/uploads/2014/08/Sites-on-which-books-are-sold.pdf .

Pored navedenih knjiga iz Lean koncepta prof. Stoiljković je 2018. godine objavio još dve knjige: Lean transformacija Srbije i ISO 9001:2015 i Lean (http://www.cimlss.rs/knjige/).

 

Angažovanje na obuci i na realizaciji projekta: Tokom održavanja obuke radi se od 10 – 16 časova sa pauzama od 15 minuta posle 90 ili 45 minuta zavisno od teme. Obuka se realizuje preko PowerPoint prezentacije uz korišćenja video bima i uz aktivno učešće učesnika pri realizaciji Gemba šetnji. Tokom obuke snima se proces po SIPOC modleu, popunjavaju se određeni formulari i koriste se Lean Six Sigma alati koji prate realizaciju projekta. Tokom obuke učesnici realizuju i određeni broj vežbi. Satnica i teme na obuci dostavljaju se 7 dana pre početka obuke. Ukoliko kompanija želi pružanje pomoći pri radu na realizaciji projekta (2-4 i 6-8 nedelja) članovi tima dobijaju 7 dana ranije predlog dnevnog reda za održavanje sastanka i jednodnevnog angažovanju konsultanta (najbolje sredinom nedeljesreda) sa članovima tima na realizaciji projekta. Vreme angažovanja tima na realizaciji projekta u periodu od 2-4. i 6-8. nedelje ne treba da bude duže od 2-3 sata dnevno, izuzimajući dan kada je prisutan konsultant kada će biti angažovani u trajanju od 7 časova (09,00-16,00).

Teme na obuci: Neke od tema, koje su učesnicima obuke već poznate (npr. kao što je 5S, Kaizen …) biće obrađene u manjoj meri od zahteva u LSS Green Belt Training LSS 6002 – DIS – 1, ali u obimu koji budu zahtevali učesnici obuke.

Više pažnje biće posvećeno Six Sigma metodologiji, a posebno realizaciji realnog Lean Six Sigma projekta primenom DMAIC procesa i alata koji podržavaju taj proces. Ova primena će biti direktno za proces koji bude odabrao menadžment kompanije. Izbor projekta će biti izvršen tokom obuke primenom alata za određivanje prioriteta projekta, a prema kriterijumima koje će biti u prilici da definiše menadžment i učesnici obuke, odnosno stručnjaci koji dobro poznaju procese u kompaniji.

U fazi D – Define biće odabran proces za koji se realizuje Lean Six Sigma projekat. Za izabrani proces biće snimljena karta procesa po SIPOC modelu i biće urađen kompletan priručnik o tom procesu. To znači da će biti vizuelno predstavljen tok svih aktivnosti kroz proces od početka do kraja (granice određuje menadžment). Na karti procesa će za svaku aktivnost biti definisane ulazne karakteristike (Xi) od koji zavise izlazi (Yi), ulazna i izlazna dokumenta, kao i dokumenta koja su interna za aktivnost, ljudski i materijalni resursi potrebni za uspešnu realizaciju aktivnosti. Za svaku aktivnost će biti definisane karakteristike kritične za kvaliteta (CTQs) koje će se meriti u DMAIC procesu tokom realizacije projekta. Za CTQs biće definisana OPERACIONE DEFINICIJE.

Pored krate procesa snimljene po SIPOC modelu biće snimljena i karta toka vrednosti (Value Stream Map) za stanje kakvo jeste. Posle I faze DMAIC procesa biće snimljena karta toka vrednosti budućeg stanja koja će pokazati promene i poboljšanja koja su ostvarena pri realizaciji projekta. Za sve ovo biće korišćeni Lean Six Sigma alati predviđeni za Define fazu.

U fazi D – Define biće definisan i Charter na projektu. Nakon toga će učesnici obuke dobiti formulare za definisanje grešaka i rasipanja (8 rasipanja u Lean konceptu) koje mogu da identifikuju u svakoj aktivnosti. Na osnovu toga se definiše lista grešaka i popunjavaju se formulari za rasipanje (Rasipanje na radnom mestu – formular za sakupljanje informacija; VSM radni list za identifikovanje rasipanja i primenu Lean koncepata) kako bi se definisala lista svih grešaka u procesu. Svaka greška će biti opisana i uključena u listu grešaka. Prema definisanoj listi grešaka u fazi M – Measure biće registrovana, u pripremljenom formularu, pojava svake od greške (to mogu da rade i radnici na radnom mestu ukoliko ih neko od učesnika obuči za taj posao i ako im prenese stav da neće biti KRIVI za pojavu greške – u protivnom neće biti voljni da prijave pojavu greške.

Definisanje Chartera za projekta: Pošto je snimljena karta procesa po SIPOC – Supplier Input Process Output Cusstomer učesnici obuke uz podršku top menadžera će definisati Charter za realizaciju Lean Six Sigma projekta poboljšanja izabranog procesa. Čarter će biti definisan u skladu sa zahtevima Lean Six Sigma metodologije.

U fazi D – Define biće imenovan tim za realizaciju projekta, određen lider tima, kao i sponzor na projektu iz top menadžmenta. Tim će biti obučen za analizu interesnih grupa i izradu komunikacionog plana. Ta dva dokumenta će biti urađena korišćenjem odgovarajući templejta.

U fazi M – Measure biće vršena merenja svih grešaka, rasipanja i karakteristika kritičnih za kvaliteta (CTQs). Prema definisanoj listi grešaka u fazi M – Measure biće registrovana u pripremljenom formularu pojava svake od greške (to mogu da rade i radnici na radnom mestu ukoliko ih neko od učesnika obuči za taj posao. Greške će se obrađivati primenom Pareto metode. Pored toga, članovi tima će registrovati svako od 8 rasipanja (npr. rasipanje ČEKANJE, ili KRTETANJE i registrovaće u predviđenom formularu.

Na osnovu karte toka vrednosti snimljene u fazi D učesnici obuke će biti upoznati sa alatima za balansiranje opterećenja u aktivnostima procesa. To će im omogućiti da tokom rada na projektu prikupe potrebne podatke iz procesa uz korišćenje radog lista opservacije vremena, radnog lista standardnog rada i kombinovanog radnog lista za standardni rad.

Za CTQs koje imaju promenljive vrednosti, kao i za one koje imaju atributivne vrednosti,  učesnici na obuci biće obučeni za primenu statističkih metoda koje služe za određivanje sposobnosti i stabilnosti procesa. Tokom realizacije projekta članovi tima će sakupljati podatke iz procesa i iste će obrađivati uz korišćenje odgovarajućeg statističkog alata. Za sve CTQs učesnici obuke će, uz pomoć predavača, definisati OPERACIONE DEFINICIJE. Za CTQs određivaće se stabilnost i sposobnost procesa (Cpk) korišćenjem kontrolnih krati, kao i sigma nivo kvaliteta.

U fazi M – Measure učesnici obuke će biti upoznati sa ANALIZOM SISTEMA ZA MERENJE i sa postupkom provere ponovljivosti i reproduktivnosti merila. Ta znanja će koristiti prilikom realizacije izabranog Lean Six Sigma projekta.

U fazi A – Analize učesnici obuke će naučiti kako se identifikuju koreni uzroka i kako se procenjuje uticaj tih uzroka za izlaze iz procese. Pored Ishikawa metode za identifikaciju korene uzroka problema učesnici će savladati i primenu FMEA metode za analizu rizika, kao i drugih statističkih alata kao što su Testiranje hipoteza, ANOVA i slično.

U fazi I – Improvement učesnici obuke će se obučiti da istražuju rešenja za identifikovane probleme, kako da predlože odgovarajuća rešenja (8D) i kako da definišu kartu toka budućeg stanja. Da bi to realizovali biće upoznati sa razvojem plana implementacije određenih rešenja za poboljšanja. Sve to biće u situaciji da primene pri radu na izabranom Lean Six Sigma projektu tokom predviđenog perioda rada.

Za predložena rešenja učesnici će savladati pristup za analizu troška i ostvarene koristi.

U fazi C – Control učesnici obuke će se upoznati kako da kontrolišu usvojena i primenjena rešenja merenjem CTQs u poboljšanom procesu. Za predložena rešenja učesnici obuke će napisati standardne operativne procedure i kako da sa tim procedurama obuče zaposlene na koje će te procedure uticati. To treba da potvrdi da će planirani ciljevi biti dostignuti. Učesnici obuke biće obučeni kako da upoznaju i obuče one koji rade u procesu i kako da definisano novo buduće stanje procesa prenesu na vlasnika procesa.

 

  1. SERTIFIKAT I TEST

Kandidati koji prođu obuku za neki od beltova dobijaju interni sertifikat posle pohađanja obuke, položenih testova 1 i 2, učešća u realizaciji realnog Lean Six Sigma projekta i ocenjenih ostvarenih rezultat.

Testovi T1 i T2 su iz knjige The Certified Six Sigma Green Belt Handbook (CSSGB Question Base One, CSSGB Additional Questions I i CSSGB Additional Questions II). Knjigu je objavila ASQ – American Society for Quality 2008. godine.

Na CSSGB pitanja se dodaju i pitanja koja obuhvataju Lean koncept i to za ona područja koja su detaljno obrađena na obuci. Pitanja pokrivaju BOK – Body of Knowledge i identična su sa pitanjima koja se zahtevaju za dobijanje certifikata od akreditovane ustanove za izdavanje certifikata. Ukupan broj pitanja je 60, a test se redi 60 minuta. Za svako pitanje su ponuđena po 4 odgovora a kandidat treba da čekira ispravno pitanje po njegovom mišljenju. Kandidat koji tačno odgovori na više od 80% pitanja dobija ocenu A, na više od 60% pitanja ocenu B, a ako odgovori na manje od 60% pitanja dobija ocenu C i ide na dodatni ispit posle jedne nedelje.

Ukoliko neko od učesnika u obuci ima potrebu da dobije sertifikat od akreditovane organizacije za izdavanje takvih sertifikata može da se prijavi za neki od on-line kurs preko Interneta (npr. https://goleansixsigma.com/online-lean-six-sigma-green-belt-training/).

 

 

U Nišu, 21.03.2019.

vojislav.stoiljkovic@cimlss.rs                                      Prof.dr Vojislav Stoiljković