Nova knjiga – ISO 9001:2015 I LEAN

Nova knjiga –  ISO 9001:2015 I LEAN

Nova knjiga iso 9001

Nova knjiga ISO 9001:2015 i Lean (ISBN 978-86-80406-33-6 – CIP – Katalogizacija u publikaciji  – Narodna biblioteka Srbije, Beograd) ima 356 strana i iz oblasti je menadžmenta i upravljanja procesima.

Knjiga obrađuje novu reviziju standarda ISO 9001:2015 i istovremeno i Lean koncept, nudeći, pri prelasku na novu reviziju standarda, integraciju tog sistema menadžmenta sa Lean konceptom.

U Srbiji i danas postoji svest o potrebi implementacije standarda ISO 9001. Organizacije, koje već imaju dobijeni certifikat o ispunjenju zahteva neke od revizija standarda ISO 9001 prelaze na nove revizije. Ima i organizacija koje tek sada implementiraju revizije standarda ISO 9001:2008. Kada je reč o novoj reviziji standarda ISO 9001:2015., koja se pojavila 23. septembra 2015. godine, moguće je da su neke organizacije u Srbiji već pokrenula tranziciju revizije standarda ISO 9001:2008 u novu reviziju standarda ISO 9001:2015. Malo je verovatno da su te organizacija imale pristup da integrišu sistem menadžmenta kvalitetom i Lean koncept menadžmenta.  Zato je vreme da organizacija pri tranziciji u novu reviziju standarda istovremeno pokrene i uvođenje Lean sistema menadžmenta. Ovde može da se postavi pitanje „Zašto i uvođenje Lean sistema menadžmenta?“ Zato što nova revizija standarda ISO 9001:2015 implicitno ukazuje na nemogućnost da se ispune zahtevi tog standarda, ako se ne primenjuje Lean sistem menadžmenta i Lean alati i metode za poboljšanje procesa.

Sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001:2015 i Lean sistem menadžment su namenjeni poboljšanju procesa u kojima radimo. Primenjivanje dva različita sistema menadžmenta, koji imaju dva različita odeljenja sa neusaglašenim ciljevima, je rasipanje. Nova verzija ISO 9001:2015 će naterati organizacije da menjaju svoje sisteme menadžmenta kvalitetom. To pruža odličnu priliku za integraciju Lean koncepta menadžmenta u Sistem menadžmenta kvalitetom, koji se zasniva na standardu ISO 9001:2015. Organizacije treba da iskoriste pruženu priliku i da integrišu ta dva sistema menadžmenta u jedan. Pri tome mogu i treba da oforme LEAN CENTAR IZVRSNOSTI koji će objediniti oba sistema menadžmenta u jedan.

Rezultati se daleko bolje postižu ako se aktivnosti razumeju i upravljaju kao uzajamni odnosi procesa, tako da funkcionišu kao koherentan sistem. Uostalom, poznata je definicija sistema: „Sistem je skup procesa koji deluju međusobno na organizovan način, tako da pretvara ulaze u izlaze za najkraće vreme, uz minimalni utrošak resursa i bez defekata“. Internacionalni standard ISO 9001:2015 promoviše usvajanje procesnog pristupa pri razvoju, implementaciji i poboljšanju efektivnosti sistema menadžmenta kvalitetom. Tako se postiže veće zadovoljstvo kupca pri ispunjavanju zahteva standarda. Vreme je za novi standard ISO 9001:2015 i Lean koncept!

Uzajamno delovanje procesa

Slika 1 Uzajamno delovanje procesa

Komitet, zadužen za standard kvaliteta ISO 9001, od 1987. godine, poboljšava svaku novu reviziju. Najnovija revizija, koja se pojavila 23. septembra 2015. godine, donosi velike promene. Promene se odnose na prebacivanje odgovornosti za sistem menadžmenta kvalitetom na lidere, stavljen je naglasak na rizike i mogućnosti, a uveden je i zahtev da organizacija definiše svoj kontekst. U suštini to znači da se nova revizija standarda ISO 9001:2015 približila Lean konceptu. To se posebno zapaža u novoj klauzuli 10. Poboljšanje. Poboljšanje znači prihvatanje najboljih praksi, koje već više godina primenjuju najbolje kompanije u svetu, npr. kompanija Toyota. Razlog za ovo je vrlo jednostavan. Danas nije dovoljno da kompanija dobije certifikat, jer to u suštini ne obezbeđuje opstanak na tržištu, ako prilikom uvođenja standarda nije smanjeno ili eliminisano 8 velikih rasipanja, koja se javljaju u procesima koje realizuje kompanija.

8 rasipanja

Slika 2 8 rasipanja u procesima

Svrha ove knjige je da pomogne i olakša organizacijama da pri tranziciji u novu reviziju standarda ISO 9001:2015, paralelno pokrenu i uvođenje Lean sistema menadžmenta i da tako integrišu ta dva sistema u jedan koji treba i može da vodi ka savršenstvu u svemu što radi organizacija.

Knjiga ima 5 poglavlja. U uvodu autor napominje da postoji potreba da se  nova revizija standarda, koja je u svoje zahteve uključila implicitno potrebu za uvođenjem Lean sistema menadžmenta, integriše Sistem menadžmenta kvalitetom i Lean u jedan sistem.

Poglavlje 2 daje detaljan prikaz nove revizije standarda ISO 9001:2015. Svaka od 10 klauzula se analizira i ukazuje se na prilike koje postoje u primeni Lean alata za ispunjenje zahteva kupca.

U poglavlju 3 objašnjava se šta je Lean, koji su osnovni Lean principi i koja su 8 rasipanja koja se javljaju u procesima.

Lean alati za iso 9001

Slika 3 Lean alati koji podržavaju ispunjenje zahteva iz standarda ISO 9001:2015

Poglavlje 4 daje vezu između zahteva standarda ISO 9001:2015 i Lean alata. Za svaku od 10 klauzula ukazuje se koji Lean alat može i treba da se koristi da se ispune zahtevi standarda. U ovom poglavlju je detaljno opisano i prikazano 17 Lean alata, uključujući i realne primere primene nekih od tih alata. Obim knjige nije dozvolio da se opiše veći broj alata koji mogu da se koriste pri uvođenju standarda ISO 9001:2015. Čitaoci su upućeni na knjige o Lean konceptu, koje je objavio autor, a u kojima mogu da nađu prikaz i ostalih Lean alata koji mogu da se  da se koriste pri integraciji dva sisteme menadžmenta.

Konačno, u poglavlju 8 autor daje globalni pogled na put kojim može najlakše da se pređe na novu reviziju standarda ISO 9001:2015 i da se istovremeno implementira Lean koncept.

Pored navedene knjige posetioci ovog bloga mogu da vide više detalja i o knjigama LEAN U ZDRAVSTVU i LEAN TRANSFORMACIJA SRBIJE na www.cimlss.rs/knjige . I te knjige mogu da se poruče putem e mail vojislav.stoiljkovic@cimlss.rs .

 

Knjiga se isporučuje pouzećem posle dobijanja porudžbine preko e mail vojislav.stoiljković@cimlss.rs . Cena knjige je 2.900 dinara.

 

U Nišu, 18.08.2017.                                                   Prof.dr Vojislav Stoiljković