Poboljšanje procesa pružanja usluga u gradu primenom Lean koncepta (3)