2.3.3 Kontekst organizacije Prema ISO 9001:2015, definicija konteksta organizacije je “poslovno okruženje, kombinacija internih i eksternih faktora i uslova koji mogu imati uticaj na pristup jedne organizacije svojim