Lean Six Sigma obuke

Lean Six Sigma obuke

Lean Six Sigma su dva koncepta menadžmenta koji se već dugi niz godina primenjuju u cilju poboljšanja procesa. Lean omogućava pojednostavljenje i brže odvijanje procesa bez rasipanja, a Six Sigma smanjuje varijacije u procesu i vodi ka smanjenju defekata na 3,4 defekta na milion prilika za grešku.

Lean i Six Sigma su se često smatrale kao rivalske inicijative – Lean entuzijasti zameraju Six Sigma konceptu da obraću malu pažnju na brzinu i tok procesa, a Six Sigma podržavaoci ukazuju da Lean pristupu nedostaje da se obrati ključnim konceptima kao što su potrebe kupca i varijacija. Obe strane su u pravu. Još često se ovi argumenti koriste za propagiranje izbora jedne naspram druge, radije nego da podrže logičniji zaključak da treba da se spoje Lean i Six Sigma.

Kako to da su Lean i Six Sigma komplementarne? Kratak pregled daje uvid u više detalja o tome šta svaka od ovih metodologija donosi jednoj ili drugoj strani (Michel George i drugi, Lean Six Sigma Pocket Tool Book, 2005):

Six Sigma …

 • podvlači potrebu da se prepoznaju prilike i eliminišu defekti definisani od strane kupaca,
 • prepoznaje da varijacija sprečava sposobnost da se pouzdano isporučuju proizvodi i usluge visokog kvaliteta,
 • zahteva donošenje odluka vođenih podacima i uključivanje niza alata kvaliteta u okviru efektivnog rešavanja problema,
 • obezbeđuje visoko propisanu kulturnu infrastrukturu efektivnu u dobijanju održivih rezultata i
 • kada se implementira korektno, obećava i isporučuje značajne uštede i poboljšan operativni profit godišnje.

Lean …

 • fokusira se na povećanje brzine procesa,
 • obezbeđuje alate za analiziranje toka procesa, rasipanja i vremena kašnjenja u svakoj aktivnosti procesa,
 • koncentriše se na izdvajanje rada “koji dodaje vrednost” od rada “koji ne dodaje vrednost” sa alatima koji eliminišu korene uzroka aktivnosti koje ne dodaju vrednost i tako eliminišu njihov trošak i
 • obezbeđuje način da se odredi i eliminiše trošak usled kompleksnosti procesa.

Dve metodologije utiču jedna na drugu i pojačavaju jedna drugu, tako da procenat dobiti u Return of Invested Capital (ROIC – povraćaj investiranog kapitala) je mnogo brži ako se Lean i Six Sigma implementiraju zajedno.

Uvođenje Lean i Six Sigma koncepta zahteva nova znanja i veštine, a to znači kontinuirano obrazovanje i obuku zaposlenih. Evropski okvir kvalifikacija (Tabela 1) definiše koje nivoe znanja i veštine treba da poseduju zaposleni za poboljšanje procesa, odnosno za uvođenje Lean i Six Sigma procesa (Vojislav Stoiljković, ISO 9001:2015 i Lean, 2017.).

Tabela 1 Evropski okvir kvalifikacija

 

EOK nivo Znanje Nivo pojasa
Nivo 1 Osnovno opšte znanje -
Nivo 2 Osnovno činjenično znanje u oblasti rada ili studija -
Nivo 3 Poznavanje činjenica, principa, procesa i opštih koncepata u oblasti rada ili studija Lean Six Sigma                                           Beli pojas – White Belt
Nivo 4 Činjenično i teorijsko znanje u širem kontekstu unutar oblasti rada ili studija Lean Six Sigma                                             Žuti pojas – Yellow Belt
Nivo 5 Sveobuhvatno, specijalizovano, činjenično i teoretsko znanje unutar oblasti rada ili studija i svest o granicama tog znanja Lean Six Sigma                                   Narandžasti pojas – Orange Belt
Nivo 6 Napredno poznavanje oblasti rada ili studija, uključujući kritičko razumevanje teorija i principa Lean Six Sigma                                      Zeleni pojas – Green Belt
Nivo 7 Visokospecijalizovana znanja, neka od kojih su u prvom planu znanja u oblasti rada ili studija, kao osnova za originalno razmišljanje i / ili istraživanjeKritička svest o pitanjima znanja u oblasti i na granici između različitih oblasti  Lean Six Sigma                                             Crni pojas – Black Belt
Nivo 8 Najnaprednija znanja u nekoj oblasti rada ili studiranja i na granici između oblasti Lean Six Sigma                                              Master crni pojas – Master Black Belt

 

Stručnjaci za Lean Six Sigma koncepte postoje na svim nivoima organizacije, ali igraju različite uloge na svakom nivou. Poznato je da Lean Six Sigma stručnjaci stiču pravo na određene pojaseve u boji. Beli pojas, žuti pojas, narandžasti pojas, zeleni pojas, crni pojas i master crni pojas su neki od uobičajenih pojaseva među profesionalcima. Geneza za ove vrste pojaseva dolazi iz japanske borilačke veštine. Popularno poznat kao Judo – Karate. Ova japanska tehnika ima specifične nivoe praktičara prema njihovim veštinama i stručnosti. U Japanu ih razlikuju prema bojama pojaseva. Sličan koncept usvojen je u Lean Six Sigma konceptima. Na nivou projekta, Lean Six Sigma (šest sigma) uloga varira od belog, žutog, narandžastog, zelenog do crnog pojasa i master crnog pojasa. Upućivanje na “pojaseve” po boji je jednostavan i efikasan način brzog razumevanja nivoa veštine i nivoa iskustva. Dakle, Lean Six Sigma profesionalac sa “bojom pojasa” može razlikovati svoju ulogu, kao i stručnost u timu. Posedovanje bilo kog od Lean Six Sigma pojasa donosi i kratkoročne i dugoročne koristi za organizaciju.

Infrastruktura kadrova za Lean Six Sigma koncepte

Infrastruktura kadrova za Lean Six Sigma koncepte

Lean Six Sigma beli pojas

Stručnjak koji poseduje Lean Six Sigma beli pojas sertifikat poznaje osnovne Lean Six Sigma metodologije i neke od alata za poboljšanje procesa. Takođe poseduje veštine i znanje potrebne za vođenje tima, identifikovanje i rešavanje manjih problema koji se javljaju u procesima. Obuka za Lean Six Sigma beli pojas traje između 6 i 8 sati. Na toj obuci učesnici treba da se upoznaju sa osnovama Lean Six Sigma koncepata i da steknu opšte razumijevanje onoga što se može očekivati od njihove primene.

Kao prvi korak na putu uvođenja Lean Six Sigma koncepata obuka za Lean Six Sigma beli pojas je savršena za stručnjake koji nemaju saznanja o  ovim metodologijama i koji žele da rade na poboljšanju procesa u kojima rade.

Beli pojas

 • Razume strukturu i ciljeve Lean Six Sigma.
 • Koristi osnovne pojmove Lean Six Sigma.
 • Izveštava o problemima u procesu za zelene i crne pojaseve.

Lean Six Sigma žuti pojas

Obuka za Lean Six Sigma žuti pojas je namenjena za stručnjake koji vode i održava projekte implementacije Lean Six Sigma kao deo redovitih radnih obveza. Ova obuka omogućava da se steknu veštine i znanje potrebne za identifikaciju i vođenje Kaizen događaja i manjih Lean Six Sigma projekata, kao i za ispravnu implementaciju alata pomoću DMAIC metodologije. Obuka obično traje 2 dana.

Stručnjaci koji prođu obuku za žuti pojas stiči znanja i veštine koje će im omogućiti da mogu da implementiraju veći broj Lean alata, da koriste fleksibilne tehnike rešavanja problema i da sprče probleme pre nego što se dogode. Oni koji su prošli obuku za Lean Six Sigma žuti pojas upoznati su sa osnovnim alatima povezanim sa Lean Six Sigma planom puta implementacije ovih koncepata.

Obuka za Lean Six Sigma žuti pojas obuhvata nekoliko osnovnih postupaka poboljšanja i potrebne merne podatke. U slučaju mnogih organizacija, osoba koja ima žuti pojas stručnjak je za određeni predmet. On ili ona može postati član tima na jednom projektu ili više projekata. Ti pojedinci razumeju koncepte koji se koriste za prikupljanje kritičnih informacija o procesima i dopuštaju drugim stručnjacima koji imaju žuti pojas da steknu znanje i iskustvo u procesu rešavanja problema. Svako razumevanje procesa je sastavni deo metodologije poboljšanja. Obučeni pojedinci sa sertifikatom žuti pojas imaju posao lociranja, kontrolisanja i promatranja mogućeg gubitka na bilo kojem području organizacije. O tome izveštavaju stručnjake koji imaju zeleni ili crni pojas koji rade u organizaciji i koji, na osnovu tih informacija, pokreću nove Lean Six Sigma projekte.

Žuti pojas

 • Razume strukturu i ciljeve Lean Six Sigma.
 • Koristi osnovne pojmove Lean Six Sigma.
 • Izveštava o problemima u procesu za zelene i crne pojaseve.
 • Učestvuje u timovima na projektu i dobija pravovremenu obuku.

Lean Six Sigma narandžast pojas

Stručnjaci koji su prošli obuku za Lean Six Sigma narandžast pojas izvode Kaizen i Lean projekte ili manje komplikovane Lean Six Sigma projekte u njihovom neposrednom okruženju. Oni koji imaju narandžast pojas često su lideri tima ili nadzornici sa dubokim poznavanjem procesa, proizvoda ili opreme. Oni su takođe i biti članovi timova koji vode stručnjaci koji poseduju zelene ili crne pojaseve.

Tokom obuke za Lean Six Sigma narandžasti pojas stručnjaci stiču brz uvid u složene poslovne procese u kojima rade. Primenom stečenih znanja i veština stručnjaci mogu lakše da deluju na metode rada u cilju poboljšanja procesa.

Da bi se brže rešili problemi i uklonili uska grla u procesima i da bi se dobila veća posvećenost inicijativama za promenu, važno je da članovi (članovi tima) i zaposleni misle zajedno sa ostalim agentima promena i da razumeju Lean Six Sigma metode. Obuka traje dva dana i omogućava stručnjacima da steknu znanja i veštine kako da započnu primenu Lean Six Sigma koncepata u svojoj organizaciji.

Lean Six Sigma beli pojas predstavlja sam početak Lean Six Sigma putovanja, dok je obuka za Lean Six Sigma žuti pojas je prvi korak na lestvici. Nakon obuke za Lean Six Sigma žuti pojas sledi obuka za narandžasti pojas. U želji da što pre započnu priču o Lean Six Sigma konceptima mnoge organizacije često preskaču osnovne nivoe i skaču direktno na Lean Six Sigma zeleni ili čak i crni pojas. To je više nego pogrešno! Cena se plaća kasnije. Čak i organizacije koje realizuju obuke za beli i žuti pojas za svoje zaposlene često preskaču obuku  za narandžasti pojas. Ovde treba reći da je obuka za narandžasti pojas vrlo važna za uspešnu implementaciju Lean Six Sigma koncepta. U spektru boja narandžasta boja označava rastuću snagu sunca, prožimajući seme sa snagom da raste. Obuka za narandžasti pojas treba da nauči stručnjake da otvore svoje misli na nove ideje, razvijajući svoje znanje o Lean Six Sigma konceptima. Nažalost, mnoge organizacije kreću direktno na obuku za zeleni pojas. Zaboravljaju da narandžasti pojas omogućava da se zatvori šupljina između žute i zelene boje. Stoga treba da se shvati da narandžasti pojas igra vitalnu ulogu u hijerarhiji pojaseva i da ne bi trebalo da se preskače.

Program za narandžasti pojas uči stručnjaka kako da koriste Kaizen i Lean alate pri realizaciji projekata na radnom mjestu. Narandžasti pojasevi su bitni članovi tima, često preuzima ulogu lideri tima, kao i nadzornika. Kroz obuku stručnjaci razvijaju dubinsko znanje i razumijevanje Lean Six Sigma koncepata, procesa, proizvoda i opreme. Narandžasti pojasevi su idealni kandidati za podršku zelenim i crnim pojasevima kada su im potrebni.

Narandžasti pojas

 • Izveštava o problemima u procesu za zelene i crne pojaseve.
 • Učestvuje u timovima na projektu i dobija pravednu obuku.
 • Pokreće i upravlja manjim Lean Six Sigma projektima

Lean Six Sigma zeleni pojas

Obuka Lean Six Sigma zeleni pojas pruža pojedincima potrebna znanja i veštine da dizajniraju i razumeju proces, da snime karate procesa, kontrolne karte, kontrolne planove unutar organizacije, da koriste statističke testova za poboljšanje procesa, kao neki od alata za pokretanje statističkih testova i definisanje Lean Six Sigma projekata.

Obuka za Lean Six Sigma zeleni pojas uobičajeno traje dve nedelje u dva meseca (prava nedelja je obuka, slede tri nedelje samostalni rad na Lean Six Sigma projektu, peta nedelja je obuka, a potom sledi nastavak rada na izabranom Lean Six Sigma projektu). Za vreme obuke stručnjaci treba da stenku znanja i veštine kako da selektuju i vode Lean Six Sigma projekte korišćenjem Lean i Six Sigma alata. Tokom obuke proučava se DMAIC proces koji se primenjuje u Lean i Six Sigma konceptu. Pri tome se stavlja naglasak na primenu različitih alata u pojedinim fazama realizacije projekat. Na početku realizacije projekta bitno je da se odrede rasipanja i varijacije u procesu kako bi se predložio najbolji način za eliminisanje uočenih rasipanja, kao pristup za pojednostavljenje i povećanje sposobnosti procesa uz eliminisanje rizika.

Stručnjaci koji poseduju Lean Six Sigma zeleni pojas nastoje da poboljšaju procese i tako povećaju zadovoljstvo kupaca, a organizaciji obezbede veći profit. Kako bi se osigurao uspeh, projekti za poboljšanje često se odnose na funkcionalna područja u kojima rade nosioci zelenog pojasa, a projekti se definišu na granicama kojima se upravlja.

Obuka za Lean Six Sigma zeleni pojas pruža učesnicima obuke uvod u alate, tehnike i metodologije koje će im omogućiti da vode Lean Six Sigma projekte u svojoj organizaciji. Stručnjaci uče DMAIC (definisati, meriti, analizirati, poboljšati, kontrolisati) proces za rešavanje problema i za poboljšanje procesa. Obukom stručnjaci stiču znanja i veštine o tome koje alata da primene za pojednostavljivanje procesa proizvodnje i za procese pružanja usluga od početka do kraja procesa. Pored toga, učesnici ove obuke stiču znanja i veštine  za uspešno vođenje projekta na nivou zelenog pojasa, što treba da dovede do smanjenja ili eliminisanja rasipanja, smanjenja manjkavosti proizvoda i procesa organizacije, a sve u cilju povećanja zadovoljstva kupca i sticanja većeg profita.

Zeleni pojas

 • Pokreće i upravlja Lean Six Sigma projektima.
 • Ima Lean Six Sigma ekspertizu, ali u manje detalja nego Black Belts.
 • Obezbeđuje pravovremenu obuku za druge.

Lean Six Sigma crni pojas

Lean Six Sigma crni pojas provode većinu svog vremena u merenju, strukturiranju i analiziranju problema s performansama. Uloga crnih pojaseva su vrlo različite od uloga ostalih nivoa pojaseva. Primarna svrha stručnjaka koji imaju crni pojas je da vode veće Lean Six Sigma projekte, i često veći broj istovremeno, kao i da obučavaju saradnike za niže nivoe pojaseva.

Stručnjaci koji poseduju crni pojas su raspolažu velikim znanjem i veštinama potrebnim za poboljšanje procesa pri čemu koriste napredne tehnike i alate za statističke analize. Oni jako dobro razumeju koncept varijacije od koga zavisti stabilnost i sposobnost procesa. Po rečima gurua kvaliteta Deminga, varijacija je jedan od najvećih neprijatelja kvaliteta i primarni je izvor emocionalnog odlučivanja. Smanjenje varijacija temelj je za poboljšanje procesa, povećanje zadovoljstva kupaca i povećanje profita organizacije.

Stručnjaci koji poseduju sertifikat za crni pojas obučavaju članove  koji se pripremaju da dobiju sertifikat za zeleni ili žuti pojas. Takođe pomažu i savetuju lidere timova koji imaju sertifikat za zeleni pojas, kada se pojave problemi pri vođenu manje složenih Lean Six Sigma projekata.

Lean Six Sigma crni pojas je profesionalac koji je dobro upućen u Lean Six Sigma metodologiju, koji vodi složene projekte poboljšanja, obično u punom radnom vremenu. Lean Six Sigma crni pojas poseduje temeljito razumevanje svih aspekata Lean Six Sigma metode, uključujući visok nivo kompetencije u temama sadržanim u fazama definisati, meriti, analizirati, poboljšati i kontrolisati (DMAIC). Lean Six Sigma crni pojas zna kako implementirati, izvoditi, tumačiti i primeniti Lean Six Sigma na naprednom nivou stručnosti. Obuka Lean Six Sigma crni pojas pruža pojedincima potrebna znanja i veštine za objašnjenje i primenu višestruke regresije, realizovanje faktornih eksperimenata, da odrede veličinu proračuna potrebnih za eksperimente i da opišu različite tipove optimizacije procesa.

Na nivou crnog pojasa stručnjaci moraju biti u stanju da izvode različite složene proračune povezane s procesima i da razumeju kako da prepoznaju, reše i isprave problem u bilo kom delu poslovne strukture. Ovi stručnjaci  takođe moraju da poseduju znanje i veštinu potrebnu za razvoj menadžerskih i liderskih kvaliteta za široku implementaciju Lean Six Sigma u celoj organizaciji.

Kandidati za crni pojas moraju da završe detaljnu obuku u trajanju od 2 nedelje u toku 2 meseca (kao što je navedeno za zeleni pojas, a posle dobijanja sertifikata za zeleni pojas). Ovde treba naglasiti da je za dostizanje crnog pojasa potrebno da kandidat prođe prethodne nivoe i pokaže ostvarene rezultate na vođenju manje složenih projekata poboljšanja procesa. To znači da će do dostizanja nivoa crnog pojasa biti potrebno najmanje godina dana.

Crni pojas

 • Može izveštavati za Master Black Belt.
 • Poseduje naprednu Lean Six Sigma stručnost.
 • Funkcioniše kao trener, mentor, nastavnik i voditelj projekta za projektne timove.

Materijal za obuku za crni pojas je dostupan na više načina. Jedan od materijala za obuku i pripremu ispita može da budu knjige koje je objavila ASC – American Society for Quality. Te knjige, koje autor ovog materijal rado koristi, su:

 • The Certified SIX SIGMA GREEN BELT i
 • The Certified SIX SIGMA BLACK BELT

Lean Six Sigma master crni pojas

Lean Six Sigma master crni pojas je najviši nivo znanja i kompetencija koje može da poseduje stručnjak koji je posvećen poboljšanju procesa u nekoj organizaciji. Dvonedeljni program obuke za Lean Six Sigma master crni pojas osposobljava stručnjake za napredan i fokusiran pristup Lean Six Sigma projektima i statističkim metodama.

Stručnjak koji poseduje Lean Six Sigma master crni pojas je profesionalac koji je postigao najviši nivo znanja i sposobnosti za vodi složene Lean Six Sigma projekte poboljšanja procesa uz primenu naprednih statističkih tehnika i alata uključujući i dizaniranje eksperimenta. Jedan od zadataka za ovog stručnjaka je i da doprinosi promeni razmišljanja (Lean razmišljanje) i kulture (Lean Six Sigma kultura) u organizaciji tako da postane normalno da ljudi vide rasipanja i varijacije koje se javljaju u procesima i da su spremni da ih smanje ili eliminišu.

Stručnjak koji poseduje Lean Six Sigma master crni pojas je najviši nivo priznanja koju praktikant Lean Six Sigma može postići. To je obično pokazatelj da nosilac tog pojasa ima završen značajan broj poboljšanja procesa, kao i da služi kao mentor, trener i učitelj za druge učesnike u Lean Six Sigma  putovanju. Master crni pojas iskusan je crni pojas, trener, trener i šampion za Lean Six Sigma. Oznaka se ne daje lako. Da bi se prepoznalo kao Lean Six Sigma master crni pojas, potrebno je demonstrirati određene temeljne kompetencije. Master crni pojas mora da pokaže sedeće osnovne sposobnosti:

 • Izuzetno dobro poznavanje Lean Six Sigma filozofije i prakse
 • Znanje i veštinu da vodi, obučava i savetuje stručnjake koji poseduju druge nivoe pojaseva
 • Kandidat mora da dostaviti najmanje tri (3) reprezentativna projekta koji su završeni i odobreni od strane organizacije
 • Kandidat treba da je pokazao sposobnost da je školovao najbolje kandidate za zeleni ili žuti pojas (ovo znači da master crni pojas i crni pojas preuzimaju ulogu konsultanta i trenera sa strane koji se obično angažuju na početku uvođenja Lean Six Sigma koncepata).
 • Da poseduje znanja koja su ključna je za stručnjake koji poseduj master crni pojas. To uključuje sve metode navedene u okviru opšte dogovorenog obima znanja, kao što je onaj koji je predstavio ASQ u napred navedenim knjigama.

Master crni pojas

 • Radi sa liderima kako bi identifikovali nedostatke i odabrali projekte.
 • Trenira, daje savete, podučava, prati i vodi projekte.
 • Odgovoran za implementaciju Lean Six Sigma i promenu kulture.

Ovim nivoima pojaseva može da se doda i ŠAMPION koji izvršni direktor, a radi sledeće:

 • Pokreće inicijativu.
 • Pomaže u odabiru projekata i uklanjanju prepreka za projektne timove.
 • Podrška promeni i razvoju Lean Six Sigma kulture.

Zaključak

Stvaranje potrebne infrastrukture kadrova za pokretanje i vođenje Lean Six Sigma projekata nije lak i brzi posao. To zahteva strpljenje i ulaganje u obrazovanje i obuku. Dobit od toga je da, već od belog i žutog pojasa) donose povratak investicija koje su uložene o školovanje stručnjaka za Lean Six Sigma. Nažalost, veliki broj organizacija u nadi da što pre dođe do brzih isplativih rešenja pravi greške i preskače pojedine faze u stvaranju potrebne infrastrukture kadrova. To dovodi kasnije do razočarenja u ostvarenim rezultatima,  širenja negativnih vesti kroz organizaciju i na kraju čak i do odustajanja od uvođenja Lean Six Sigma koncepta. Jasno je da greška nije u konceptima, već u nestrpljenju top menadžmenta i njihovoj nespremnosti da predvode promene od tradicionalnih koncepata menadžmenta ka Lean Six Sigma.

 

U Nišu, 21.11.2018.                                              Prof.dr Vojislav Stoiljković

www.cimlss.rs

vojislav.stoiljkovic@cimlss.rs