Klauzula 5. Liderstvo u standardu ISO 9001:2015

Klauzula 5. Liderstvo u standardu ISO 9001:2015

Izvod iz knjige ISO 9001:2015 I LEAN

U svetu postoje 3 najpoznatija modela izvrsnosti:

  1. Deming Prize – Model izvrsnosti Japana uveden davne 1951. godine [Stoiljković, 1997]. Dobio je ime po Amerikancu Edwards Demingu koji je zaslužan za Japansko ekonomsko čudo.
  2. Malcolm Baldrige – Model izvrsnosti Amerike uveden 1987. godine.
  3. EFQM – Model izvornosti Evrope uveden 1988. godine.

Pored ovih modela izvrsnosti, pojedine zemlje u svetu imaju svoje modele izvrsnosti koji su zapravo neke od modifikacija 3 navedena modela izvrsnosti. Svaki od navedenih modela izvrsnosti ima kriterijum LIDERSTVO. Zato je bilo za očekivanje da najzad i nova revizija standarda ISO 9001:2015 uvede novu klauzulu 5. Liderstvo.

Ko je lider? Lider je top menadžer u organizaciji koji je vodi u budućnost. Time što je na visokom nivou u hijerarhiji, menadžer ne postaje automatski lider. Ako čekate da se sutrašnjica desi, opet niste lider. Sutrašnjica se stvara. Ako Vam je jasno gde želite da bude vaša organizaciju u budućnosti, morate da obezbedite i metode kako da tamo stignete. Dakle, morate nešto da menjate u svojoj organizaciji. A pre nego izmenite nešto u svojoj organizaciji, morate prvo da izmenite sebe.

Zašto da menjam sebe, ako je problem u drugima? Zašto da menjam nešto u svom radu, koji je dobar, kada drugi ne rade kako treba? Zato što ove tvrdnje nisu tačne. Nadalje će biti objašnjeno zašto je važno da se razume i primeni na pravi način liderstvo.

ISO 9001:2015 stavlja poseban naglasak na liderstvo, a ne samo na menadžment, kao što je to bilo u prethodnim standardima. Top menadžment sada ima veću odgovornost i učešće u sistemu menadžmenta organizacije. Nema više predstavnika rukovodstva za sistem menadžmenta kvalitetom. Za sistem menadžmenta sada su odgovorni lider i top menadžment. Oni treba da integrišu zahteve sistema menadžmenta u osnovne poslovne procese organizacije. I više od toga, oni treba da integrišu sistem menadžmenta kvalitetom i Lean koncept menadžmenta i da tako vode svoju organizaciju ka savršenstvu (peti Lean princip / kasnije će biti više reči o tome).

Klauzula 5. Liderstvo ima tri podklauzule:[1]

  • Klauzula 5.1 Liderstvo i privrženost
  • Klauzula 5.2 Politika
  • Klauzula 5.3 Organizacijske uloge, odgovornosti i ovlašćenja.

Ova klauzula kaže da top  menadžment treba da pokaže liderstvo i privrženost uz respekt za sistem menadžmenta kvalitetom.

2.5.1 Liderstvo i privrženost

2.5.1.1 Opšte

U klauzuli 5.1.1 Opšte kaže se da top menadžment treba da pokaže liderstvo i privrženost uz respekt za sistem menadžmenta kvalitetom, preuzimanjem odgovornosti za efektivnost sistema menadžmenta kvalitetom, osiguravanjem da se politika kvaliteta i ciljevi kvaliteta uspostavljaju za sistem menadžmenta kvalitetom i da su kompatibilni sa kontekstom i strateškim pravcem organizacije, osiguravanjem integracije zahteva sistema menadžmenta kvalitetom u poslovne procese organizacije, promovisanjem korišćenja procesnog pristupa i razmišljanja baziranog na riziku, osiguravanjem da su dostupni resursi potrebni za sistem menadžmenta kvalitetom, komuniciranjem značaja efektivnog menadžmenta kvalitetom i usaglašavanja sa zahtevima sistema menadžmenta kvalitetom, obezbeđivanjem da sistem menadžmenta kvalitetom ostvaruje svoje očekivane rezultate, angažovanjem, usmeravanjem i pružanjem podrške osobama da doprinesu efektivnosti sistema menadžmenta kvalitetom, promovisanjem poboljšanja i podržavanjem drugih relevantnih uloga menadžmenta da pokažu svoje liderske sposobnosti koje se odnose na njihova područja odgovornosti.

„Biznis“ u ovom internacionalnom standardu može biti interpretirano šire tako da znači one aktivnosti koje su osnova za svrhe postojanja organizacije, bilo da je organizacija javna, privatna, profitabilna ili ne.

Lider i top menadžment treba da osiguraju da sistem menadžmenta ostvari svoje očekivane rezultate. Da bi se to postiglo oni treba da obezbede i da dodele neophodne resurse za ispunjenje zahteva sistema menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001:2015. Pored toga, oni treba da uspostave proces internih i eksternih komunikacija u okviru sistema menadžmenta kvalitetom i šire, kako bi saopštili strateški pravac organizacije, politiku, ciljeve i tako obezbedili da se pojača svest zaposlenih i njihovo uključivanje u proces kontinuiranog poboljšanja.

Organizacija treba da ima jasan stav pri razvoju misije, vizije i politike u skladu sa misijom. Ciljevi treba da budu u skladu sa vizijom kompanije. Strategije treba da se razviju i modifikuju s vremena na vreme u zavisnosti od situacije, održavajući cilj za postizanje vizije. Organizacija treba da odredi dugoročnu strategiju, strategiju za godinu i da usvoji godišnje ciljeve. Ovaj posao treba da uradi top menadžmenta a ne da se dodeli ljudima na nižim nivoima ili spoljnjem konsultantu. Pri određivanju strateških i godišnjih ciljeva, i određivanju ko je odgovoran za ispunjenje tih ciljeva, top menadžment može i treba da koristi Lean alat Hoshin Kanri (biće reči kasnije u knjizi). Top menadžment može da zatraži pomoć, ali top menadžment ne može da prenese svoju odgovornost na druge. Top menadžment mora da uspostavi organizacionu strukturu i unutrašnje okruženje i kulturu da time motiviše osoblje za postizanje ciljeva i planiranih rezultata menadžmenta kvalitetom organizacije.

Top menadžment treba takođe da obezbedi da su zahtevi sistema menadžmenta kvalitetom sastavni deo poslovne prakse organizacije i oni treba da promovišu upotrebu razmišljanja baziranog na riziku i korišćenje procesnog pristupa u celoj svojoj organizaciji.

Jedan od važnih odgovornosti lidera i top menadžera je da promovišu svest o procesnom pristupu koji je temelj nove revizije standarda ISO 9001:2015. To znači da oni treba da omoguće zaposlenima da prisustvuju obukama i da se upoznaju sa Lean alatima koji se koriste za snimanje karti procesa i karti toka vrednosti kroz proces. Te obuke treba da obuhvate upoznavanje zaposlenih sa SIPOCSupplier Input Process Output Customer – modelom, kao i sa pristupom za snimanje karti toka vrednosti.

Klauzula 5.1 ne zahteva “dokumentovane informacije”. Međutim, liderstvo mora da identifikuje i dokumentuje npr. kartu procesa po SIPOC modelu, dijagram toka procesa, procese za planiranje biznisa, planiranje kvaliteta, preispitivanje od strane menadžmenta, internu komunikaciju, organizacionu strukturu itd. kao deo sistema menadžmenta kvalitetom. Moraju da se identifikuju specifična dokumenta potrebna za efikasno planiranje, funkcionisanje i kontrolu tih procesa. U ovoj klauzuli moraju da budu dokumenta koja mogu uključiti proceduru, biznis plan, izveštaj o politici i ciljevima itd. Tu treba da bude dat pregled rizika u vezi sa biznisom, proizvodima, procesima i resursa u određivanju prirode i obim dokumentovanih kontrola.

Poboljšanje kvaliteta osoblja je takođe veoma važno, ako organizacija želi da se poboljša. Liderstvo preuzeto od strane top menadžmenta u poboljšanju znanja, veština i sposobnosti zaposlenih je veoma važno za organizaciju, ne samo da se poboljša, već i da opstane. Podizanjem nivoa znanja i veština zaposlenih i njihovo učešće u timovima koji rade na poboljšanju procesa organizacija, podiže se svest o važnosti efektivnog sistema menadžmenta kvalitetom i ispunjenja zahteva kupaca. Tako će se obezbediti da organizacija promoviše kontinuirano poboljšanje, a sistem menadžmenta kvalitetom će biti u stanju da ostvari nameravane rezultate.

Promovisanje svesti o procesnom pristupu je tehnički posao i potrebna je pomoć eksperta da vodi ljude, uključujući i top menadžment. Međutim, odgovornost leži na top menadžmentu. Oni treba da imenuju eksperta da ih obrazuje, primene koncepte u svom svakodnevnom radu, a zatim da insistiraju da ih drugi slede.

Namera nove revizije standarda ISO 9001:2015 je da se stavi naglasak na liderstvo a ne na menadžment. Lider i top menadžment u novom standardu imaju veće učešće u sistemu menadžmenta kvalitetom. Moraju da osiguraju da se zahtevi sistema menadžmenta kvalitetom integrišu u poslovne procese organizacije. Učešće top menadžmenta u sistemu menadžmenta kvalitetom je sada eksplicitno i praktično iskazano. Politika kvaliteta je takođe ojačana. Ona mora da sadrži obaveze da zadovolji zakonske uslove i kontinuirano poboljšava sistem menadžmenta. Interno mora da bude dostupna i zainteresovanim stranama.

Liderstvo ima sada centralnu ulogu u uspostavljanju, poboljšanju i održavanju sistema menadžmenta kvalitetom (slika 2.14).[2]

Centralna uloga Liderstva u novoj reviziji standarda ISO 9001 2015

Slika 2.14 Centralna uloga Liderstva u novoj reviziji standarda ISO 9001:2015

 

[1] https://qcglobal.files.wordpress.com/2015/08/iso-fdis-9001-2015.pdf

 

[2] http://isoconsultantpune.com/iso-90012015-understanding-structure-terminology-concept/iso-90012015-clause-5-leadership/

Prof.dr Vojislav Stoiljković, vojislav.stoiljkovic@cimlss.rs